Learning Support Assistants

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • 25-30 Hours per week 
 • Fixed term- until 31/08/2025
 • £12.13 - £12.39 per hour
 • Tycoch Campus

Key Responsibilities:

 • To provide one-to-one or small group support under lecturer direction as appropriate in the classroom setting.
 • To assist in the manual handling of students with personal care requirements in accordance with the individual care plan.
 • To assist with the development of learners’ literacy and numeracy skills.
 • To assist with the pastoral care needs of learners and to direct learners to other college support mechanisms as necessary.
 • To provide learners with help in understanding oral and written instruction.
 • To assist with the co-ordination of learners’ work, record keeping and progress through liaison with lecturing and support staff at all levels within the College.
 • To attend and participate in learner reviews and team meetings as required.
 • To support learners with the use of assistive technology and specialist software and actively promote its use.

About you:

 • Maths and English GCSE A-C grade or equivalent
 • Recent experience of working with learners with educational support needs.
 • Knowledge and understanding of the needs of students with additional learning needs/learning difficulties.
 • Excellence interpersonal and communication skills
 • One to one and group support skills
 • Good oral and written communication skills, both in person and virtually online.

Benefits for you:

 • 5.66 weeks annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu  

Cyfeirnod: JUN20247240

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • 25-30 awr yr wythnos
 • Cyfnod penodol - tan 31/08/2025
 • £12.13 - £12.39 yr awr
 • Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu cefnogaeth un i un neu grwp bach o dan gyfarwyddyd darlithydd fel sy’n briodol yn yr ystafell ddosbarth.
 • Cynorthwyo i godi a chariot myfyrwyr sydd ag anghenion gofal personol yn unol a’r cynllun gofal unigol.
 • Helpu gyda datblygiad sgiliau rhifedd a llythrennedd dysgwyr.
 • Help gydag anghenion gofal bugeiliol dysgwr ac arwain dysgwyr at fecanweithiau cefnogi eraill yn y coleg fel sy’n angenrheidiol.
 • I roi cymorth i ddysgwyr ddeall cyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig.
 • I helpu gyda chydlynu gwaith dysgwyr, cadw cofnodion a chynnydd drwy drafod gyda staff darlithio a staff cefnogi ar bob lefel yn y Coleg.
 • I fynychu a chymryd rhan mewn adolygiadau dysgwr a chyfarfodydd tîm fel sy’n ofynnol.
 • I gynnal cyfrinachedd y wybodaeth a roddir am ddysgwyr unigol/neu gan ddysgwyr unigol yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r Coleg.
 • I gefnogi dysgwyr wrth ddefnyddio technoleg gynorthwyol a meddalwedd arbenigol a hyrwyddo defnyddio’r rhain yn weithredol.
 • I gefnogi dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel sy’n ofynnol e.e. ar dripiau Coleg, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyl cinio ac ar deithiau fel sy’n angenrheidiol.
 •  Cefnogi dysgwyr ar-lein pan fydd yr Adran, coleg neu’r dosbarth yn gweithio o bell.
 • I weithredu fel darllenwr, ysgogwr, ysgrifennydd neu unrhyw addasiad rhesymol arall at ddibenion arholiadau ac asesiadau.

Amdanoch chi:

 • Safon dda o Addysg
 • Gradd A-C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg neu gyfatebol
 • Profiad diweddar o weithio gyda dysgwyr ag anghenion cefnogi addysgol.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol/anawsterau dysgu
 • Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch a lles myfyrwyr
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych
 • Sgiliau cefnogi grwp ac un i un
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da wyneb yn wyneb ac ar-lein

Buddion:

 • 5.66 wythnosau o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles