0.5 Lecturer in Hospitality

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting and rare opportunity has arisen for a Hospitality & Catering Lecturer to join the Hospitality Teaching team.

You will be required to deliver across a range of subjects, including Food Preparation and Food Service from Entry level up to Level 3, therefore your skills and experience as a Chef are essential, to the success of this role.

As part of the role, you will mentor and support learners in the training kitchens and prepare food with learners, for sale to the general public in the Vanilla Pod training restaurant.

 • Part time (18.5 hour per week)
 • Timetable may vary during each academic year, and is likely to include some evening work in the Training kitchen, within the college hours.
 • Permanent
 • £12,024 - £23,665 per annum
 • Tycoch Campus
 • Interviews: 10th July 2024

About you:

 • Possess a recognised Teaching Qualification, or willing to work towards.
 • Hold a relevant Degree or equivalent Vocational qualification (minimum Level 3), along with current industrial / kitchen experience within the Catering setting.
 • Have experience of successful teaching in a post-16 setting
 • Good communication and organisational skills
 • Passion for teaching and learning and a willingness to keep up to date with curriculum developments.
 • You will be able to run a successful RWE in the kitchen, while training and mentoring students in their training environment.

For you:

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience.

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

0.5 Darlithydd mewn Arlwyo  

Cyfeirnod: JUN20245599

0.5 Darlithydd mewn Arlwyo

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous a phrin wedi codi i Ddarlithydd mewn Lletygarwch ac Arlwyo ymuno â’n Tîm Addysgu Lletygarwch.

Bydd gofyn i chi gyflwyno amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys Paratoi Bwyd a Gwasanaeth Bwyd o Lefel Mynediad hyd at Lefel 3, felly mae sgiliau a phrofiad o weithio fel Cogydd yn hanfodol ar gyfer llwyddo o fewn y rôl hon.

Fel rhan o’r rôl, byddwch yn mentora a chefnogi dysgwyr mewn ceginau hyfforddi ac yn paratoi bwyd gyda dysgwyr i’w werthu i’r cyhoedd ym mwyty hyfforddi Vanilla Pod.

 • Rhan-Amser (18.5 awr yr wythnos)
 • Efallai y bydd amserlenni yn amrywio bob blwyddyn academaidd, ac mae’n bosib y bydd angen i chi weithio gyda’r nos yn y gegin Hyfforddi
 • Parhaol
 • £12,024 - £23,665 y flwyddyn
 • Campws Tycoch
 • Cyfweliadau: 10 Gorffennaf 2024

Amdanoch chi:

 • Meddu ar Gymhwyster Addysgu Cydnabyddedig,  neu fod yn barod i weithio tuag at ei ennill.
 • Meddu ar Radd berthnasol neu gymhwyster Galwedigaethol cyfwerth (o leiaf Lefel 3), ynghyd â phrofiad diwydiannol neu brofiad o weithio mewn cegin ym maes Arlwyo.
 • Profiad llwyddiannus o addysgu mewn lleoliad ôl-16.
 • Sgiliau cyfathrebu a threfnu da
 • Angerdd am addysgu a dysgu a pharodrwydd i gadw i fyny â datblygiadau cwricwlwm.
 • Byddwch yn rhedeg RWE llwyddiannus yn y gegin wrth hyfforddi a mentora myfyrwyr mewn amgylchedd hyfforddi.

Buddion:

 • 46 diwrnod pro rata o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles