Artist in Residence

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Help learners develop their own Welsh language skills through the medium of art and design.

The aim of the residency is to provide opportunities for a bilingual artist/designer to explore their own practice and continuing their development as an artist as well as delivering artist talks and workshops to learners alongside the teams at Gower College Swansea.

 • Variable Hours- Term time only 
 • 9 Months fixed term- September 2024 until June 2025 
 • £8,000 pro rata 
 • Swansea- Llwyn y Bryn Campus

Key Responsibilities:

 • The Artist in Residence programme is flexible and will be developed and defined depending on the art form area and the artist’s level of experience and expertise. There will be opportunities to research, develop and present a work in progress with support, space and time from the college.

 • Give bilingual talks about their work
 • Provide bilingual and Welsh-medium artist/designer workshops
 • Promote the workshops delivered and their own art work produced through the college’s social media networks

About you:

 • Professional qualification or first degree in relevant area or equivalent.
 • Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above literacy & numeracy qualification is essential.
 • This post is open to emerging artists/designers who may have recently graduated.
 • Strong interpersonal and team working skills

Benefits for you:

 • 5.66 weeks annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Artist/Dylunydd Preswyl Dwyieithog  

Cyfeirnod: JUN20245106

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Prif nod y rôl hon yw helpu dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg trwy gyfrwng celf a dylunio.

Nod y cyfnod preswyl yw cynnig cyfleoedd i artist/dylunydd dwyieithog archwilio ei ymarfer ei hun a pharhau i ddatblygu fel artist. Bydd yr artist/dylunydd preswyl yn gorfod cynnig gweithdai a sgyrsiau i ddysgwyr a thimau yng Ngholeg Gwyr Abertawe.

 • Oriau Amrywiol - Yn ystod y tymor yn unig
 • 9 mis tymor penodol - Medi 2024 tan Mehefin 2025
 • £8,000 pro rata
 • Abertawe- Campws Llwyn y Bryn

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Mae’r rhaglen Artist Preswyl yn hyblyg a bydd yn cael ei datblygu a’i llywio yn unol â maes celfyddyd, profiad ac arbenigedd yr artist. Bydd cyfleoedd ar gael i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith a darpar waith a bydd y coleg yn darparu cefnogaeth, amser a lle i weithio.

 • Gweithio mewn partneriaeth â’r coleg a’r ysgolion bwydo i gyflwyno gweithdai dwyieithog.
 • Arddangos eich gwaith eich hun ochr yn ochr â'r dysgwyr.
 • Ddarparu sgyrsiau dwyieithog am ei waith
 • Darparu gweithdai artist/dylunydd dwyieithog a Chymraeg

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster proffesiynol neu radd dosbarth cyntaf mewn maes perthnasol.
 • Mae Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth), gradd C neu uwch mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol.
 • Mae’r swydd hon yn addas ar gyfer artistiaid/dylunwyr sydd newydd raddio.
 • Rhaid i’r artistiaid fyw yng Nghymru.
 • Cyflwyno gweithdai a sgyrsiau i grwpiau o ddysgwyr o lefelau gwahanol.

Buddion:

 • 5.66 wythnos o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles