Director of Quality

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To lead the Quality Team and be accountable for developing, implementing and monitoring continuous quality improvement and quality assurance strategies across the College.

Working closely with the Deans, LAMs and other leaders to lead on the effective delivery, monitoring and evaluation of teaching provision across the College. You will lead on the design and implementation of robust quality procedures, ensure consistent compliance and drive a culture of continuous improvement. 

 • 37 Hours Per Week 
 • Permanent
 • £61,728  Per Annum
 • Swansea- Tycoch Campus

Key Responsibilities:

 • To provide effective leadership for the department and motivate the team to deliver a high quality service to the college.
 • To be an active participant in the college’s Senior Leadership Team.
 • To raise the profile of the Quality Team across the college and play a key role in developing a culture of continuous improvement.
 • To drive positive outcomes in performance against all quality key performance indicators in line with the college, WG, Estyn and Ofsted standards across all areas of the college business.
 • To develop effective systems for quality review and improvement.

About you:

 • PGCE or equivalent teaching qualification
 • Degree or equivalent level 6 qualification
 • Minimum 5 years teaching experience
 • Knowledge of Estyn’s inspection framework
 • Knowledge of FE/HE/ACL and WBL
 • Experience of improving quality outcomes and learner experience

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cyfarwyddwr Ansawddd  

Cyfeirnod: JUN20244804

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Arwain y Tîm Ansawdd a bod yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a monitro gwelliant parhaus o ran ansawdd a strategaethau sicrhau ansawdd ledled y Coleg. 

Gweithio’n agos gyda Deoniaid, RhMD ac arweinwyr eraill i gymryd rôl arweiniol wrth gyflwyno, monitro a gwerthuso’r ddarpariaeth addysgu ar draws y Coleg yn effeithiol. Byddwch yn arwain ar y gwaith o ddylunio a rhoi gweithdrefnau ansawdd cadarn ar waith, gan sicrhau cydymffurfiaeth a hybu diwylliant o welliant parhaus.   

 • 37 Awr yr Wythnos
 • Parhaol
 • £61,728 y flwyddyn
 • Abertawe - Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddo

 • Darparu arweinyddiaeth effeithiol i'r adran ac ysgogi'r tîm i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'r coleg.
 • Bod yn aelod gweithredol o Uwch Dîm Arwain y coleg.
 • Gwella proffil y Tîm Ansawdd ledled y coleg a chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu diwylliant o welliant parhaus.
 • Ysgogi canlyniadau cadarnhaol mewn perthynas â pherfformiad ar gyfer holl feysydd busnes y Coleg, gan ddiwallu holl ddangosyddion perfformiad allweddol ansawdd yn unol â safonau'r coleg, Llywodraeth Cymru, Estyn ac Ofsted.
 • Datblygu systemau effeithiol ar gyfer adolygu a gwella ansawdd.

Amdanoch chi:

 • TAR neu gymhwyster addysgu cyfwerth.
 • Gradd neu gymhwyster Lefel 6 cyfwerth.
 • O leiaf 5 mlynedd o brofiad o addysgu
 • Gwybodaeth am fframwaith arolygu Estyn
 • Gwybodaeth am AB/AU a DSW
 • Profiad o wella canlyniadau ansawdd a phrofiad dysgwyr
 • Profiad o arwain cwricwlwm neu addysgu a dysgu
 • Profiad o arsylwi dysgu ac addysgu

Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing