Junior IT Technician

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The College is continuing an exciting programme of improving the IT facilities offered to our students and staff.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £23,404 - £23,903 per annum
 • Cross college sites

Key Responsibilities:

 • Provide 1st and 2nd line quality support for both hardware and software for College staff and students, complying with IT Technician working practices and policies
 • Provide technical support and maintenance for software used within the College networks
 • Carry out the installation and configuration of all new computer hardware and software to ensure operation to the highest quality standard
 • Manage network users on Active Directory, and Azure Active Director/EntraID and InTune within set guidelines
 • Work on any college site as required

About you:

 • Qualified at level 3 or above in IT or related discipline
 • Proven track record of working as an IT Technician or a similar role
 • Driving licence required

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd TG Iau  

Cyfeirnod: MAY20242585

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae’r Coleg yn ceisio gwella ymhellach y cyfleusterau TG sydd ar gael i fyfyrwyr a staff.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythos)
 • Parhaol
 • £23,404 - £23,903 per annum
 • Ar draws amrywiol safleoedd

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu cymorth meddalwedd a chaledwedd llinell 1af ac 2il i fyfyrwyr a staff y Coleg a chydymffurfio ag arferion a pholisïau gweithio Technegydd TG.
 • Darparu cefnogaeth dechnegol a chynnal a chadw meddalweddau a ddefnyddir o fewn rhwydweithiau’r Coleg.
 • Gosod a ffurfweddu caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol er mwyn sicrhau bod pob dim yn cael ei weithredu i’r safon uchaf posib.

Amdanoch chi:

 • Yn gymwys ar lefel 3 neu’n uwch mewn disgyblaeth TG neu ddisgyblaeth gysylltiedig.
 • Hanes blaenorol o weithio fel Technegydd TG neu rol debyg, gyda phrofiad wedi’I ennill mewn sefydliad Masnachol neu Addysg.
 • Angen trwydded yrru

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig.
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg.
 • Parcio am ddim & Cynllun beicio i’r gwaith.
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing