Lecturer in Chemistry and Applied Science

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach on our A Level Chemistry, and BTEC Applied Science courses 

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £24,049 - £47,331
 • Tycoch campus

Key Responsibilities:

 • Develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year
 • Make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this successful subject area

About you:

 • Experience of teaching in a post-16 setting
 • Ideally possess a Chemistry or related degree
 • Teaching qualification is desirable 
 • Enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential
 • Knowledge of the Advanced Skills Baccalaureate Wales specification and the ability to support learners completing the Individual Project in Science related disciplines would be an added advantage

Benefits for you:

 • 46 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience. 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Cemeg a Gwyddoniaeth Gymhwysol  

Cyfeirnod: MAY20242305

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn profiadol, dawnus a llawn cymhelliant i ddysgu Cemeg UG a Safon Uwch. Mae hwn yn gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio mewn Coleg sydd ag enw rhagorol am gyflwyno Lefel A.

 • Llawn amser (37 awr y wythnos)
 • Parhaol
 • £24,049 - £47,331 y flwyddyn
 • Tycoch campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd
 • Cyfrannu at gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn

Amdanoch chi:

 • Profiad llwyddiannus diweddar o addysgu mewn lleoliad ôl-16
 • Meddu ar radd Cemeg
 • Meddu ar, neu fod yn barod i weithio tuag at, gymhwyster addysgu cydnabyddedig
 • Unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig a all ennyn diddordeb, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol
 • Byddai gwybodaeth am fanyleb Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru a'r gallu i gefnogi dysgwyr sy'n cwblhau'r Prosiect Unigol mewn disgyblaethau cysylltiedig â Gwyddoniaeth yn fantais ychwanegol

 Buddion:

 • 46 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim 
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing