Computing/Digital Technology Lecturer (Supply)

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The Learning Area of Business and Technology is seeking to appoint experienced, talented and highly motivated bank Lecturers to join its Computing and Technology department.

 • £16.62 - £32.71 per hour (dependent on qualifications and experience)
 • You will have no fixed working hours, and will work on an ad hoc basis/provide sickness cover or temporary cover
 • You will be paid a month in arrears e.g. any hours that you work in May, will be paid in June, and so forth.
 • Tycoch & Gorseinon Campus.

About you:

With experience of teaching Computing/Information Technology in a post-16 setting, applicants should possess a relevant degree and hold/have a willingness to work towards a recognised teaching qualification.

Applicants will have a commitment to continuous improvement, contribute to curriculum developments and assist with the effective planning within courses.  The ideal candidate will deliver high quality teaching and learning to include effective use of ILT, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development.

A clear and confident communicator, with effective organisational skills and the ability to work as part of successful subject teams contributing to the achievement of overall targets for successful retention and completion. The successful candidate will deliver on BTEC Levels 1 & 2 in Information Technology, BTEC Level 3 Computing and the Advanced Skills Challenge Certificate is highly desirable.

Benefits for you:

 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing 

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience.

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Cyfrifiadura / Technoleg Ddigidol (Banc)  

Cyfeirnod: MAY20242168

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae Maes Dysgu Busnes a Thechnoleg yn chwilio am Ddarlithwyr banc profiadol, dawnus a llawn cymhelliant i ymuno â'r adran Gyfrifiadura a Thechnoleg.

 • £16.62 - £32.71 yr awr (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad)
 • Ni fydd gennych oriau gwaith penodol, a byddwch yn gweithio ar sail ad hoc / cyflenwi ar gyfer absenoldeb salwch neu dros dro
 • Byddwch yn cael eich talu mewn ôl-daliadau e.e. byddwch yn derbyn tâl am yr oriau a weithiwyd ym mis Mai ym mis Mehefin, ac yn y blaen.
 • Campws Tycoch & Gorseinon

Amdanoch chi:

Gyda phrofiad o addysgu Cyfrifiadura/technoleg Gwybodaeth mewn amgylchedd ol-16, bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd berthnasol a chymhwyster addysgu cydnabyddedig (neu barodrwydd i ennill y cymhwyster hwn).

Bydd ymgeiswyr yn ymrwymedig i welliant parhaus a byddant yn cyfrannu’n effeithiol at ddatblygiad cwricwlwm, gan hwyluso’r broses o gynllunio cyrsiau yn fewnol.  Bydd gan ymgeiswyr delfrydol brofiad o ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel, gan gynnwys y defnydd o TGCh. Bydd ganddynt hefyd gallu i greu amgylchedd cadarnhaol a fydd yn galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol.

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych sgiliau trefnu effeithiol a’r gallu i weithio’n dda mewn timau pwnc llwyddiannus sy’n cyfrannu at gyflawni targedau cyffredinol mewn perthynas â lefelau cadw a chyrhaeddiad. Bydd y swydd wedi’i lleoli naill ai ar gampws Tycoch neu Gampws Gorseinon a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflwyno BTEC Lefel 1 a 2 mewn Technoleg Gwybodaeth, BTEC Lefel 3 Cyfrifiadura a'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch.

Buddion:

 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/staff-benefits-wellbeing