Science Technician

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

We have an exciting opportunity for an enthusiastic and committed individual to join our Science team at Gower College Swansea working at Gorseinon and Tycoch Campus. 

 • Full-time (37 hours per week)
 • Term time (36 weeks per annum)
 • Permanent
 • £18,698 - £19,097 per annum
 • Gorseinon & Tycoch campus

Key Responsibilities:

 • Liaise with teaching staff to support the delivery of A Level and Vocational Science courses
 • Ensure that all practical sessions are planned effectively and a safe working environment is maintained
 • Complete First Responder training and undertake the duties

About you:

 • Ideally possess a Level 2 qualification in Mathematics and Science
 • Ideally with a science background and a current knowledge of Health and Safety regulations
 • Recent experience of working as a Science Technician in an educational setting is desirable
 • Sound administration skills and be proficient in the use of spreadsheets and databases

Benefits for you:

 • 28 days (pro-rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

The successful candidate must go through First Responder training and undertake the duties. Upon completion of training, you will receive an additional £50 per month. 

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd Gwyddoniaeth  

Cyfeirnod: MAR20244954

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac ymrwymedig ymuno â’n tîm Gwyddoniaeth ar Gampws Gorseinon.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Yn ystod y tymor (36 wythnos y flwyddyn)
 • Parhaol
 • £18,698 - 19,097 y flwyddyn 
 • Gorseinon & Tycoch campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Byddwch yn cysylltu â staff i gyfeirio cyrsiau Lefel A a Gwyddoniaeth Alwedigaethol
 • Gan sicrhau bod yr holl sesiynau ymarferol yn cael eu cynllunio yn effeithiol a hefyd yn gorfod cynnal amgylchedd gwaith diogel
 • Cwblhau hyfforddiant Ymatebwyr Cyntaf ac ymgymryd â'r dyletswyddau

Amdanoch chi:

 • Yn ogystal â chymhwyster Lefel 2 mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth
 • Phrofiad diweddar o weithio fel Technegydd Gwyddoniaeth mewn amgylchedd addysgol yn ddymunol
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio ym maes Gwyddoniaeth a dealltwriaeth o reoliadau Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau gweinyddu cadarn a bod yn hyfedr wrth ddefnyddio taenlenni a chronfeydd data

 Buddion:

 • 28 diwrnod (pro-rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf a mabwysiadu dyletswyddau Ymatebwr Cyntaf. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn derbyn £50 y mis. 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing