Senior Catering Technician

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To provide support to lecturing staff by ensuring that appropriate stock and resources are available and to ensure that the highest possible standards of hygiene are maintained within the Hospitality & Catering department and its ancillary stores at Tycoch.

 • Full time (37 hours per week)
 • Monday – Friday (to include one evening)
 • Permanent
 • £23,404 - £23,903 per annum
 • Tycoch Campus

Key Responsibilities:

 • Maintain a clean, healthy, hygienic work environment in all Hospitality and Catering workplaces to statutory requirements, while implementing all hygiene and safety legislation documentation (to include kitchens, restaurant, bar, storerooms.
 • To coordinate and implement cleaning rota of catering kitchens, training restaurant and all equipment (large and small) amongst the technician team. Issue, receive and ensure cleanliness of all equipment e.g. refrigerators, freezers, store cupboards, including the floor areas where required.
 • Source, order, receive, store and dispense necessary equipment, materials and ingredients required for practical classes and demonstrations, from recognised suppliers and relevant retail outlets.

About you:

 • Minimum Level 2 qualification in Hospitality & Catering
 • First aid qualification or be willing to work towards one
 • Excellent organisational and problem solving skills

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Access to holistic and complementary therapy treatments
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

The successful candidate must go through First Responder training and undertake the duties. Upon completion of training, you will receive an additional £50 per month. 

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd Arlwyo

Cyfeirnod: MAR20243329

Technegydd Arlwyo

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cefnogi’r staff darlithio drwy sicrhau bod stoc ac adnoddau priodol ar gael i’w defnyddio. Gwneud yn siwr bod y safonau uchaf posibl yn cael eu cynnal o fewn yr adran Lletygarwch ac Arlwyo a’r storfeydd ategol yn Nhycoch.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Dydd Llun - Dydd Gwener (un noson)
 • Parhaol
 • £23,404 - £23,903 y flwyddyn
 • Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynnal amgylchedd gwaith glân ac iach i holl weithleoedd Lletygarwch ac Arlwyo, gan sicrhau eu bod yn bodloni gofynion statudol. Cydymffurfio â holl ddeddfwriaethau hylendid a diogelwch (i gynnwys ceginau, bar a storfeydd).
 • Hyrwydd  Cydlynu a gweithredu rota glanhau ceginau arlwyo, bwyty hyfforddi a'r holl offer (bach a mawr) ymhlith y tîm technegwyr. Rhoi, derbyn a sicrhau glendid yr holl offer e.e. oergelloedd, rhewgelloedd, cypyrddau storio, gan gynnwys yr arwynebeddau llawr lle bo angen.
 • Trefnu, archebu, derbyn, storio a dosbarthu offer, deunyddiau a chynhwysion angenrheidiol a dderbynir gan gyflenwyr cydnabyddedig a marchnadoedd manwerthu perthnasol, gan eu dosbarthu ar gyfer dosbarthiadau ymarferol ac arddangosiadau.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 2 (o leiaf) mewn Lletygarwch ac Arlwyaeth.
 • Cymhwyster cymorth cyntaf neu’n barod i weithio tuag at un.
 • Sgiliau sefydliadol a datrys problemau rhagorol.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf a mabwysiadu dyletswyddau Ymatebwr Cyntaf. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn derbyn £50 y mis. 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing