Learning Area Manager in Engineering

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An opportunity has arisen at Gower College Swansea for a Learning Area Manager in Engineering. A diverse Learning Area, the curriculum includes programmes across levels 1-5, with a full degree programme (level 6).  A strong Work based Learning provision forms part of the delivery activities. Staff are passionate and committed in ensuring the many learners in this area achieve their full potential, through innovative teaching styles and excellent outcomes.

The programmes are currently delivered at two campuses, Tycoch and Gorseinon, with circa 75% of the provision being delivered at the Tycoch campus.

 • Full Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £53,933 - £58,610 per annum
 • Swansea

Key Responsibilities:

 • To provide effective leadership to the Learning Area by providing clear direction to staff, enabling, inspiring, motivating and supporting them to provide the highest quality of education.  
 • To be responsible for the management of the Learning Area on the basis of devolved responsibilities for curriculum including apprenticeship work and higher education, quality, budgeting, staff deployment and performance management and learner management.
 • To be responsible for the quality of teaching, learning and outcomes within the Learning Area.
 • To be responsible for a embedding a consistent approach to learner management.

About you:

 • First Degree in a related discipline & Teaching Qualification
 • Willing to work towards an appropriate Leadership and Management qualification
 • Positive and proactive outlook
 • Respectful of other people’s views and opinions
 • Passionate about performance & improvement
 • Resilient with strong sense of self-awareness

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Download LAM-JDPS.docx

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Rheolwr Maes Dysgu Peirianneg

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle wedi codi yng Ngholeg Gwyr Abertawe am Reolwr Maes Dysgu. Mae cwricwlwm y Maes Dysgu amrywiol hwn yn cynnwys rhaglenni lefel 1-5 a rhaglen radd (lefel 6) mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd. Mae darpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith yn rhan fawr o'r rhaglen hon. Trwy ddefnyddio dulliau dysgu sy’n arwain at ganlyniadau rhagorol, mae’r staff yn y maes hwn yn angerddol ac yn ymroddedig i sicrhau bod y dysgwyr niferus yn cyflawni eu llawn botensial.

Ar hyn o bryd mae’r rhaglenni’n cael eu darparu ar ddau gampws, Tycoch a Gorseinon, gyda thua 75% o’r ddarpariaeth yn cael ei chyflwyno ar gampws Tycoch.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £53,933 - £58,610 y flwyddyn
 • Abertawe

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu arweiniad effeithiol i’r meysydd dysgu SBA a Chymorth Dysgu, trwy roi cyfarwyddyd clir i staff, gan alluogi, ysbrydoli, ysgogi a chefnogi staff i ddarparu addysg o’r safon uchaf.
 • Bod yn gyfrifol am ddatblygiadau a gweithrediadau sy’n ymwneud â’r ddeddf ADY  a weithredu fel arweinydd ADY y Coleg.Bod yn gyfrifol am reoli'r Maes Dysgu o ran cyfrifoldebau datganoledig ar gyfer y cwricwlwm, ansawdd, cyllidebu, lleoli staff, rheoli perfformiad a rheoli dysgwyr.
 • Bod yn gyfrifol am ansawdd yr addysgu, y dysgu a'r deilliannau o fewn y Maes Dysgu.
 • Bod yn gyfrifol am sefydlu dull cyson o reoli dysgwyr.

Amdanoch chi:

 • Gradd gyntaf mewn disgyblaeth gysylltiedig a Cymhwyster Addysgu
 • Yn barod i weithio tuag at gymhwyster priodol mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Agwedd gadarnhaol a rhagweithiol
 • Parchu barn a safbwyntiau pobl eraill
 • Angerddol dros berfformiad a gwelliant
 • Gwydnwch ac ymdeimlad cryf o hunanymwybyddiaeth

Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: JDPS(CYM).docx

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing