Fixed Term Advocacy Trainer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

This is an exciting opportunity for a suitably qualified trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.

 • Full-time (37 hours)
 • Fixed Term- Maternity Cover until May 2025
 • £33,545 - £39,024 Per Annum
 • Jubilee Court, Swansea

Key Responsibilities:

 • Plan, prepare and deliver assessments across a range of courses ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate to the syllabus content and awarding body standards.
 • Plan and deliver over 12 hours per week of training to learners as required
 • Ensure training and assessment strategies and materials are planned and accessible to meet the varied needs of all learners, and that cross-cutting themes (for example, ESDGC, Welsh Ethos, ES, Employability) are embedded and assessed effectively.

About you:

 • Level 3 qualification
 • OR equivalent in relevant sector
 • Experience and occupational competence to assess Level 1- 4
 • OR equivalent

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year and access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes.
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Attachments: FixedTermAdvocacyTrainer-J...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tymor Sefydlog Hyfforddwr Eiriolaeth

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Dyma gyfle cyffrous i Hyfforddwr cymwysedig ymuno â thîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n rhan o Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

 • Amser Llawn (37)
 • Cyfnod Penodol - Cyfnod Mamolaeth tan fis Mai 2025
 • £33,545 - £39,024
 • Llys Jiwbili

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
 • Paratoi a chyflwyno hyd at 12 awr o hyfforddfiant yr wythnos i ddysgwyr, yn ôl yr angen (pro rata ar gyfer staff ffracsiynol).
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod themâu trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd) yn cael eu gwreiddio a’u hasesu yn effeithiol.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 3
 • neu’r cyfwerth ewn Gweinyddu Busnes neu Rheoli
 • Profiad a chymhwysedd galwedigaethol i Aseswch Lefel 1- 4
 • neu gyfwerth

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn a mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corff 
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: FixedTermAdvocacyTrainer-J...

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing