Lecturer in Electrical

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role: 

The Built Environment team are looking for an Electrical Lecturer.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent 
 • £24,049 - £47,331 per annum
 • Tycoch campus

Key Responsibilities:

 • Plan, prepare and teach across levels, ranging from Level 1 to Level 3. 
 • Ensure teaching and learning strategies and teaching materials are planned and meet the varied needs of all learners. 
 • Assess and monitor learner progress, including the setting of targets, maintaining records or work and achievements.
 • Ensure the learning environment is inspiring and maintain industry links to enhance the learner experience.  

About you:

 • Passion for the industry and teaching and learning. 
 • Passionate about the holsitic development of each individual learner and groups of learners. 
 • Represent the college in a professional manner displaying integrity at all times. 

Benefits for you:

 • 46 days (/pro-rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience. 

Buddion:
National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho GCSLecturer-JDPS.doc

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Trydanol

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y Rôl:

Mae tîm yr Amgylchedd Adeiledig yn chwilio Ddarlithydd Trydanol 

 • Amser Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £24,049 - £47,331 y flwyddyn
 • Tycoch campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Paratoi, cynllunio ac addysgu Lefelau 1-3.
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio ymlaen llaw a’u bod yn diwallu anghenion dysgwyr.
 • Addysgu, asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw a chynnal cofnodion gwaith a chyflawniad.
 • Sicrhau bod yr amgylchedd dysgu yn ysbrydoledig a chynnal cysylltiadau â’r diwydiant i gyfoethogi profiad y dysgwr. 

Amdanoch chi:

 • Angerdd am y diwydiant, addysgu a dysgu.
 • Byddwch yn angerddol am ddatblygiad holistaidd pob dysgwr yn ogystal â grwpiau o ddysgwyr.
 • Cynrychioli’r Coleg mewn modd proffesiynol gan fod yn onest bob amser.

 Buddion:

 • 46 diwrnod (/pro-rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig

 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)

 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Attachments: Lawrlwytho GCSLecturer-JDPS(CYM).doc

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.