Learner Experience Assistant

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To liaise with students in student spaces, including the student common room and catering areas, and the perimeter of the buildings, with the aim of encouraging positive behaviour and participation in activities.

 • Part time (15 hours per week)
 • Term time (36 weeks per annum)
 • Fixed Term until 26 May 2024
 • £7,580 - £7,742 per annum (£12.13 - £12.39 per hour)
 • Tycoch Campus, SA2 9EB

Key Responsibilities:

 • Patrol the students’ areas ensuring they are maintained in an acceptable way including having a visible presence in the common room and coffee bar areas at key times
 • Work closely with students to proactively reinforce the College’s Learner Charter - to include learners always carrying their Student ID Card and encouraging positive learner behaviour and challenging poor behaviour e.g. bad language, dropping or leaving of litter, etc. 
 • Support the Learner Experience Team with cross-college enrichment activities - both on and off campus.
 • Be the first point of contact along with the Estates team for any reports of conflict within the College, attend the scene utilizing conflict resolution techniques.

About you:

 • Level 3 qualifications or above in coaching, mentoring or youth work
 • Trained to intervene in situations of potential or actual situations of conflict
 • Level 2 (GCSE Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification.
 • Experience of motivating young people

Benefits for you:

 • 28 days pro rata annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

AttachmentLawrlwytho StudentExperienceAssistant...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwydd Cyswllt Myfyrwyr

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Byddwch yn cysylltu â myfyrwyr mewn mannau myfyrwyr, gan gynnwys ystafell gyffredin ac ardaloedd arlwyo myfyrwyr, a pherimedr yr adeiladau, gyda'r nod o annog ymddygiad cadarnhaol a chyfranogiad mewn gweithgareddau.

 • Rhan-Amser (15 awr yr wythnos)

 • Yn Ystod y Tymor (36 wythnos y flwyddyn)
 • Cyfnod Penodol tan 26 Mai 2024

 • £7,580 - £7,742 y flwyddyn (£12.13 - £12.39 y awr)
 •  
 • Campws Tycoch, SA2 9EB

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Patrolio ardaloedd y myfyrwyr a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal mewn modd derbyniol gan gynnwys cael presenoldeb gweladwy yn yr ystafell gyffredin a'r ardaloedd bar coffi yn ystod amseroedd allweddol h.y. monitro amseroedd egwyl a chinio i annog agweddau cadarnhaol tuag at cgynhaliaeth y gofod e.e. defnyddio dodrefn.
 • Gweithio'n agos gyda'r myfyrwyr i atgyfnerthu Cod Ymddygiad Myfyrwyr y Coleg yn rhagweithiol gan gynnwys eu bod bob amser yn cario eu Cerdyn Adnabod Myfyriwr ac yn annog ymddygiad cadarnhaol tuag at ei gilydd, gan gynnwys herio ymddygiad drwg e.e. iaith anweddus, gollwng neu adael sbwriel, ac ati.
 • Cynorthwyo’r Tîm Profiad y Dysgwr gyda gweithgareddau cyfoethogi trawsgolegol – ar ac oddi ar y campws.

Amdanoch chi:

 • Cymwysterau Lefel 3 neu uwch mewn hyfforddi, mentora neu waith ieuenctid
 • Wedi eich hyfforddi i ymyrryd mewn sefyllfaoedd o wrthdaro posibl neu wirioneddol
 • Lefel 2 (TGAU gradd A-C) neu gymhwyster Mathemateg a Saesneg cyfatebol yn hanfodol ar gyfer y swydd
 • Profiad o ysgogi pobl ifanc

Buddion:

 • 28 diwrnod pro rata o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachment: Lawrlwytho StudentExperienceAssistant...