Executive Support Administrator

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen to join the Executive Support Team at Gower College Swansea where you will work as part of a friendly corporate administration team within the College’s executive office.

The Executive Support Team provide highly efficient, professional and confidential support across a range of administrative duties to the College’s Chief Executive Officer, Principal and Executive Directors.  The team is fast paced and constantly striving to improve and seeks to meet our aspiration of excellence in everything we do through a supportive and inclusive approach.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £24,131 - £26,268 per annum
 • Hill House campus

Key Responsibilities:

 • Provide administrative support to the Executive Support Manager
 • Support the efficient day to day running of the Executive Office
 • Responsible for a portfolio of meetings - agenda setting, minute taking, and ensuring follow-on actions are carried out and tracked accordingly

About you:

 • Possess excellent organisational skills
 • Awareness of the high level of confidentiality within your day to day responsibilities
 • Able to work calmly under pressure
 • Used to working in a very busy and demanding environment
 • Reliable and flexible to meet the demands of the role
 • Use your own initiative on daily work tasks, with the ability to prioritise and manage your time effectively to meet deadlines
 • Highly developed communication skills and the ability to engage with a range of stakeholders

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

To discuss the opportunity further please contact Tracy Drummond-Govier, Executive Support Manager on 01792 284059 or email – tracy.drummond-govier@gcs.ac.uk

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Attachments: Lawrlwytho ExecutiveSupportAssistant-...

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Cymorth Gweithredol

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Thîm Cymorth Gweithredol Coleg Gwyr Abertawe. Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm gweinyddu corfforaethol cyfeillgar yn swyddfa weithredol y Coleg.

 • Amser Llawn (37 awr y wythnos)
 • Parhaol
 • £24,131 - £26,268 y flwyddyn
 • Hill House campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gyfrifoldeb y rôl hon  yw cynnig cymorth gweinyddol i’r Rheolwr Cymorth Gweithredol
 • Chynorthwyo eraill i redeg y Swyddfa Weithredol yn effeithlon o ddydd i ddydd
 • Bydd cyfrifoldebau’r rôl hefyd yn cynnwys gofalu am bortffolio o gyfarfodydd - gosod agendâu, gwneud cofnodion a sicrhau bod camau gweithredu dilynol yn cael eu cymryd/holrhain yn unol â chanlyniadau'r cyfarfodydd

Amdanoch chi:

 • Sgiliau trefnu gwych
 • Ymwybyddiaeth o’r lefel uchel o gyfrinachedd mewn perthynas â’i gyfrifoldebau dydd i ddydd
 • Medru gweithio’n ddiffwdan dan bwysau
 • Brofiad o weithio mewn amgylchedd prysur a heriol iawn
 • Ymagwedd ddibynadwy a hyblyg i ymateb i anghenion y rôl a rhaid iddynt feddu
 • Ddefnyddio fenter ei hun i ymgymryd â thasgau gwaith dyddiol. Bydd hefyd yn gallu blaenoriaethu a rheoli amser yn effeithiol i gadw at derfynau amser
 • Ganddynt hefyd sgiliau cyfathrebu datblygedig a’r gallu i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho ExecutiveSupportAssistant-...