Bilingual Teaching and Learning Champion

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

As a member of the Welsh Language Development Team, the post holder will play an essential role in the development and implementation of a high quality teaching and learning throughout the Welsh medium / bilingual curriculum across Gower College Swansea campuses.  

 • 37 Hours per Week
 • Permanent
 • £45,425 Per Annum
 • Swansea

Key Responsibilities:

 • Support, motivate and inspire staff in the implementation of the college’s Bilingual Development strategy.
 • To be a role model of good professional and innovative teaching and learning practice with a continual focus on raising standards and ensuring all staff participate in appropriate quality improvement initiatives
 • Ensure that all learners have the opportunity to develop their bilingual skills and where appropriate develop their confidence to use their Welsh language skills in their assessments
 • Work with staff to ensure learners have the opportunity to study and complete work through the medium of Welsh or bilingually

About you:

 • Experience of delivering through the medium of Welsh or bilingually.
 • Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above Welsh First Language
 • Welsh Oracy (Listening/Speaking) Level 4 (Fluent)
 • Welsh Literacy (writing/Reading) Level 4 (Fluent)
 • Good interpersonal and organisational skills

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • Flexible working scheme
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyrwyddwr Addysgu a Dysgu Dwyieithog  

Cyfeirnod: DEC20235422

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Fel aelod o Dîm Datblygu’r Gymraeg, bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu a darparu gwasanaeth addysgu a dysgu o ansawdd uchel ledled campysau’r Coleg o ran y cwricwlwm cyfrwng Cymraeg/dwyieithog.  

 • 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • £45,425 Y flwyddyn
 • Abertawe 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cefnogi, ysgogi ac ysbrydoli staff i weithredu strategaeth Datblygiad Dwyieithrwydd y Coleg.
 • Gweithredu fel esiampl dda ar gyfer addysgu a dysgu gan roi ffocws penodol ar godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod staff yn cymryd rhan mewn mentrau gwella ansawdd priodol.
 • Sicrhau bod gan bob dysgwr gyfle i ddatblygu ei sgiliau dwyieithrwydd a’i hyder - lle bo’n briodol - i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth ac yn ei aseiniadau.
 • Gweithio gyda staff i sicrhau bod dysgwyr yn cael cyfle i astudio a chwblhau aseiniadau trwy gyfrwng y Gymraeg / yn ddwyieithog.

Amdanoch chi:

 • Profiad o gynnig darpariaeth Cymraeg neu ddwyieithog.
 • Cymhwyster addysgu cydnabyddedig (TAR neu gyfwerth).
 • Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth), gradd C neu uwch mewn Cymraeg Iaith 
 • Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth), gradd C neu uwch mewn llythrennedd a rhifedd.
 • Sgiliau rhynbersonol a threfnu da

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.