Career Coach x2

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The college's Employability department supports a diverse range of unemployed, economically inactive and underemployed clients of all ages and backgrounds from across the local community. As a member of the Employability department, you will work with clients throughout their employability journey to support them in identifying and overcoming barriers to gaining, retaining and progressing within employment.

 • Full Time (37 hours per week)
 • Fixed Term Contract until 31st December 2024
 • £26,907 - £29,242 per annum
 • Kingsway Centre, Swansea

Key Responsibilities:

 • To work with clients in one-to-one and group settings to identify barriers to gaining, retaining and progressing within employment and to support clients in overcoming these barriers through the development and delivery of individualised support plans and ongoing coaching and mentoring.
 • To manage a caseload of clients from initial referral and assessment through to programme completion and beyond to track outcome information and onward progress.
 • To deliver a range of employability advice and support including job search skills, life skills, job applications, CV writing, interview skills etc, to clients on an individual/group basis through face-to-face, telephone, online and/or social media channels.
   

About you:

 • Level 3 or above qualification
 • Experience of delivering employment-focused advice and support
 • Understanding of barriers to employment/progression and strategies to overcome these barriers
 • Excellent communication skills

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho CareerCoach-JDPS-Dec2023.d

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Gyrfa x2

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae adran Gyflogadwyedd y Coleg yn cefnogi ystod eang o gleientiaid di-waith, economaidd anweithgar a thangyflogedig o bob oed a chefndir ledled y gymuned leol. Fel rheolwr yr adran Gyflogadwyedd, byddwch yn gweithio gyda chleientiaid trwy gydol eu taith cyflogadwyedd er mwyn eu helpu i oresgyn rhwystrau i ennill, cadw a symud ymlaen o fewn cyflogaeth.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Cyfnod Penodol tan 31 Rhagfyr 2024
 • £26,907 - £29,242 y flwyddyn
 • Kingsway, Abertawe

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gweithio gyda chleientiaid a grwpiau o gleientiaid i nodi rhwystrau i sicrhau cyflogaeth, cadw cyflogaeth a chyflawni dilyniant gyrfa, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau trwy ddatblygu a chyflwyno cynlluniau cymorth unigol, hyfforddiant a mentora parhaus.
 • Rheoli llwyth achosion o gleientiaid gan ymwneud â nhw o’r broses atgyfeirio ac asesu cychwynnol hyd nes iddynt gwblhau’r rhaglen (a thu hwnt), er mwyn olrhain gwybodaeth am ganlyniadau a chynnydd.
 • Cynnig ystod o gyngor a chymorth cyflogadwyedd gan gynnwys sgiliau chwilio am swydd, sgiliau bywyd, ceisiadau am swyddi, llunio CV, sgiliau cyfweliad ac ati i gleientiaid a grwpiau o gleientiaid. Bydd angen i chi wneud hyn wyneb yn wyneb, dros y ffôn, ar-lein a/neu ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 3 neu uwch
 • Profiad o gynnig cymorth a chyngor sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth
 • Dealltwriaeth o’r rhwystrau i gyflogaeth/dilyniant a’r strategaethau a ddefnyddir i oresgyn y rhwystrau hyn
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog
   

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho CareerCoach-JDPS(CYM)-Dec2...

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing