Administrator / Receptionist (Maternity Cover)

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The college's Employability department supports a diverse range of unemployed, economically inactive and underemployed clients of all ages and backgrounds from across the local community. As a member of the Employability department, you will provide general administrative support across the Employability department and be the first point of contact for employability clients and visitors to the Kingsway premises.

 • 37 hours per week
 • Fixed Term Contract until 31st December 2024 (Maternity Cover)
 • £23,404 - £23,903 per annum
 • Kingsway Centre, Swansea

Key Responsibilities:

 • To staff the Kingsway reception area and to deal efficiently, effectively and amiably with queries from clients, visitors and the general public, signposting accordingly where appropriate.
   
 • To deliver a warm welcome to staff, clients, learners and visitors to the Kingsway, to act as the first point of contact for general queries received at the premises and to allocate appropriately to the relevant department/colleague.
   
 • To undertake telephonist duties for the building, answering incoming calls and transferring or taking messages as required.
   
 • To undertake routine administrative duties for the Employability department as required, such as filing, photocopying, minute-taking, preparing documents and arranging meetings

About you:

 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification.
 • Knowledge of Microsoft Office and MIS systems
 • Excellent organisational skills with the ability to prioritise workload effectively
 • Reliable and able to work well as part of a team

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Attachments: Lawrlwytho AdministratorReceptionist(...

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddydd / Derbynnydd (Cyfnod Mamolaeth)

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae adran Gyflogadwyedd y Coleg yn cefnogi ystod eang o gleientiaid di-waith, economaidd anweithiol a thangyflogedig o bob oed a chefndir ledled y gymuned leol. Fel rheolwr yr adran Gyflogadwyedd, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i’r adran Gyflogadwyedd a gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cleientiaid cyflogadwyedd ac ymwelwyr sy’n ymweld â safle Ffordd y Brenin.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Cyfnod Penodol tan 31 Rhagfyr 2024 (Cyfnod Mamolaeth)
 • £23,404 - £23,903 y flwyddyn
 • Kingsway, Abertawe

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gweithio yn nerbynfa Ffordd y Brenin a delio’n effeithiol, yn effeithlon ac yn serchus ag ymholiadau gan ymwelwyr a’r cyhoedd, gan wneud atgyfeiriadau lle bo angen.
   
 • Cynnig croeso cynnes i staff, cleientiaid, dysgwyr ac ymwelwyr ar gampws Ffordd y Brenin, gan weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau a dderbynnir ar y campws a’u cyfeirio at yr adran/cydweithiwr perthnasol.
   
 • Ateb galwadau ffôn yn yr adeilad a chymryd negeseuon a’u trosglwyddo i eraill yn ôl yr angen.
   
 • Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddu cyffredinol ar gyfer yr adran Gyflogadwyedd: ffeilio, llungopïo, cymryd cofnodion, paratoi dogfennau a threfnu cyfarfodydd.

Amdanoch chi:

 • Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg
 • Dealltwriaeth o Microsoft Office a systemau MIS
 • Sgiliau trefnu gwych a’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol.
 • Dibynadwy a’r gallu i weithio’n dda mewn tîm

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho AdministratorReceptionist(...

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing