Catering Assistant

Catering / Coffee Shop Assistant

We are currently looking for reliable catering assistants to carry out simple food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the kitchen and associated areas.

 • Permanent
 • Part Time
 • Term Time (32 – 40 weeks)
 • £12.00 per hour

Vacancy 1 (Tycoch Campus): 18 hours per week, 34 weeks per annum (08:30 – 14:30)
Vacancy 2 (Tycoch Campus): 30 hours per week, 38 weeks per annum (08:00 – 14:30, except Tuesdays which are 12:30 – 19:30)
Vacancy 3 (Jubilee Court Campus) 20 hours per week, 32 weeks per annum (09:30 – 13:30)

Vacancy 4 (Tycoch Campus): 30 hours per week, 40 weeks per annum (08:00 - 14:30)
Please indicate clearly in your personal statement which vacancy / vacancies you would like to express an interest in.

About you:

 • Previous cash handling experience
 • Awareness of food hygiene (food hygiene certificate is desirable)
 • Team Player
 • Customer service skills

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho CateringandCoffeeShopAssis...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi ar sail achlysurol / ad hoc i ddarparu yswiriant yn ôl yr angen. 

 • Parhaol
 • Rhan-Amser
 • Yn Ystod y Tymor (33 - 40 wythnos y blwyddyn)
 • £12.00 yr awr

Swydd Wag 1 (Campws Tycoch): 18 awr yr wythnos, 34 wythnos y flwyddyn (08:30 – 14:30)
 

Swydd Wag 2 (Campws Tycoch): 30 awr yr wythnos, 38 wythnos y flwyddyn (08:00 – 14:30 heblaw am bob dydd Mawrth:12:30 – 19:30)
 

Swydd Wag 3 (Llys Jiwbilî): 20 awr yr wythnos, 32 wythnos y flwyddyn (09:30 – 13:30)

Swydd Wag 4 (Campws Tycoch): 30 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn (08:00 - 14:30)

Nodwch yn glir yn eich ffurflen gais pa swyddi gwag/swyddi gweigion yr hoffech chi fynegi diddordeb ynddynt.

Amdanoch chi:

 • Bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod
 • Ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd (yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd)
 • Gallu gweithio fel rhan o dîm
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid

 Buddion:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho CateringandCoffeeShopAssis...