Skills Project Manager - Shared Prosperity Fund

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The role involves responsibility for the administration and coordination of all activities within the Shared Prosperity Fund (Skills Project) to include liaison with the Head of GCS Training, Commercial Coordinators, delivery staff, collation and checking of documentation, monitoring KPIs and ensuring compliance with the project requirements. Integral to the position is the reporting, supporting and monitoring of all aspect of the project to ensure the successful achievement of key performance indicators.

 • 37 hours per week
 • Fixed-term until 31/12/2024 (Secondment Opportunity) 
 • £40073.00 - 44906.00 Per Annum
 • Jubilee Court

Key Responsibilities:

 • Coordinate all activity within the project and be the main link between the central funding team and delivery areas.
 • Ensure that the College complies with its funding contract through the development of both internal and external partnerships, managing the contract to meet contract requirements and KPIs.
 • Working with/ coordinating consortium partners to achieve contract outputs. Develop partnerships, to identify and commission high quality delivery of Skills through delivery teams, and develop external partnerships as referral, progression, or delivery partners, in order to meet community needs and target groups in accordance with contract
 • Monitoring and compliance of all records in relation to the delivery of the project.

About you:

 • Experience of External Funding Programmes
 • Degree or equivalent level 6 qualification
 • Experience of managing projects.
 • Excellent interpersonal skills.

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Prosiect y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Sgiliau) Rheolwr  

Cyfeirnod: NOV20231894

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae dyletswyddau’r rôl hon yn cynnwys gweinyddu a chydlynu holl weithgarwch y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau), gan gynnwys cysylltu â Phennaeth CGA, Cydlynwyr Masnachol, staff darparu, yn ogystal â choladu a gwirio dogfennaeth, monitro Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) a sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Coleg.  Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth riportio, cefnogi a monitro pob agwedd ar y prosiect i sicrhau bod dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu bodloni.

 • 37 awr yr wythnos
 • Cyfnod penodol tan 31/12/2024 (Cyfle Secondiad)
 • £40073.00 - 44906.00 Y flwyddyn
 • Jubilee Court

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cydlynu holl weithgarwch y prosiect a gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y tîm cyllid canolog a’r ddarpariaeth ei hun.
 • Sicrhau bod y Coleg yn cydymffurfio â’r cytundeb ariannu trwy feithrin partneriaethau mewnol ac allanol a thrwy reoli’r cytundeb i ddiwallu anghenion y cytundeb a DPA.
 • Gweithio gyda/cydlynu partneriaid consortiwm i hybu canlyniadau positif mewn perthynas â’r cytundeb. Meithrin partneriaethau, nodi a chomisiynu darpariaeth Sgiliau o ansawdd uchel trwy gydlynu timau a meithrin partneriaethau allanol at ddibenion atgyfeirio, dilyniant neu gydweithio, er mwyn diwallu anghenion cymunedol a chwblhau targedau yn unol â’r cytundeb.
 • Monitro a chydymffurfio â'r holl gofnodion mewn perthynas â chyflawni'r prosiect.

Amdanoch chi:

 • Profiad o gymryd rhan mewn Rhaglenni Cyllid Allanol
 • Gradd neu gymhwyster Lefel 6 cyfwerth.
 • Profiad o gydymffurfio a gofynion prosiectau a ariennir yn allanol.
 • Cymhelliant personol a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cynllun gweithio hyblyg 
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing