Welsh Language Compliance Officer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

As a member of the Welsh Language Development Team, the post holder will play an essential role in the development of Welsh language skills across Gower College campuses to develop a Welsh medium / bilingual ethos. Providing advice to service areas on implementing the Welsh Language Standards and identify and disseminate examples of best practice in the delivery of Welsh Language Standards across the College.

 • 18.5 hours a week
 • Part Time, Permanent 
 • £12812 - 13924 Per Annum
 • Swansea

Key Responsibilities:

 • To be responsible for performance monitoring of College service areas for compliancy against the Welsh Language Standards under the Welsh Standards (No 6 Regulations 2017)
 • As part of the monitoring process, to identify and investigate any non-compliance   or poor performance against agreed performance indicators and report accordingly
 • To investigate and research best practice across Wales and disseminate appropriately to relevant service areas
 • Support the implementation of the college’s Bilingual Development strategy

About you:

 • An understanding of the Welsh language standards
 • Welsh Oracy (Listening/Speaking) Level 4 (Fluent)
 • Welsh Literacy (writing/Reading) Level 4 (Fluent)
 • Excellent interpersonal and influencing skills
 • Takes pride in delivering high quality work for the benefit of service users

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • Flexible working scheme
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Cydymffurfiaeth y Gymraeg  

Cyfeirnod: NOV20231396

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Fel aelod o Dîm Datblygu’r Gymraeg, bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu sgiliau Cymraeg ledled campysau Coleg Gwyr Abertawe, er mwyn meithrin ethos Gymraeg/dwyieithog. Yn ogystal, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth i feysydd gwasanaeth ar weithredu Safonau’r Gymraeg a nodi a lledaeni enghreifftiau o arferion gorau ar draws y Coleg o ran gweithredu Safonau’r Gymraeg.

 • 18.5 awr yr wythnos 
 • Rhan amser, parhaol
 • £12812 - £13924 y flwyddyn
 • Abertawe

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Bod yn gyfrifol am fonitro perfformiad meysydd gwasanaeth y Coleg mewn perthynas â chydymffurfiaeth â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.
 • Fel rhan o’r broses fonitro, bydd gofyn i chi nodi a mynd i’r afael ag achosion o berfformiad anfoddhaeol o ran cydymffurfio â dangosyddion perfformiad cytunedig, gan sicrhau eich bod yn riportio pob achos.
 • Ymchwilio i arferion gorau ledled Cymru a lledaenu gwybodaeth berthnasol i feysydd gwasanaeth.
 • Cefnogi’r broses o weithredu strategaeth Datblygiad Dwyieithrwydd y Coleg.

Amdanoch chi:

 • Llafaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 4 (Rhugl)
 • Llythrennedd Cymraeg (ysgrifennu/Darllen) Lefel 4
 • Y gallu i gynhyrchu a chyflwyno adroddiadau a chadw at derfynau amser.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing