Examinations Officer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen due to the retirement of our Examinations Officer for a professional individual to support the examination and assessment process at the College.

The College has a diverse curriculum and student base, including A levels, Vocational programmes between level 1 and 7, Apprenticeships, Higher Education and professional programmes, for learners age 14 and above.

The Examinations team are responsible for ensuring that all aspects of the examining processes are undertaken effectively and ensuring that the integrity of the examining process is upheld.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £25,625 - £27,849 per annum
 • Gorseinon campus

Key Responsibilities:

 • Co-ordinate the running of external examinations at Gorseinon
 • Compliance with JCQ and Awarding body requirements
 • Specific responsibility for designated Awarding bodies, for entries, claims and supporting processes

About you:

 • Proven track record of managing / supervising staff and processes within an office environment
 • Knowledge of and experience of working within JCQ regulations
 • Experience of working in examinations
 • Excellent attention to detail and able to demonstrate working to deadlines

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho ExaminationsOfficer-JDPS-N...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Arholiadau

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Gan fod ein Swyddog Arholiadau wedi ymddeol, mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn proffesiynol gefnogi’r broses arholi ac asesu yn y Coleg.

Mae cwricwlwm a sylfaen myfyrwyr amrywiol gan y Coleg, sy’n cynnwys cyrsiau Safon Uwch, rhaglenni Galwedigaethol rhwng Lefel 1 a 7, Prentisiaethau, Addysg Uwch a rhaglenni proffesiynol, i ddysgwyr 14 oed a hyn.

Mae’r tîm arholiadau’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl agweddau ar y prosesau arholi yn cael eu cynnal yn effeithiol ac am sicrhau bod uniondeb y broses arholi’n cael ei gynnal.

 • Amser llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £25,625 - £27,849 y flwyddyn
 • Campws Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cydlynu’r gwaith o redeg arholiadau allanol yng Ngorseinon
 • Cydymffurfio â gofynion y Cydgyngor Cymwysterau a chyrff dyfarnu
 • Cyfrifoldeb penodol dros gyrff dyfarnu dynodedig, am gofrestriadau, hawliadau a phrosesau ategol.

Amdanoch:

 • Hanes o reoli / goruchwylio staff a phrosesau mewn amgylchedd swyddfa
 • Gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn rheoliadau’r Cydgyngor Cymwysterau
 • Profiad o weithio mewn arholiadau
 • Manylder ardderchog a gallu dangos eich bod yn gweithio tuag at derfynau amser.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Attachments: Lawrlwytho ExaminationsOfficer-JDPS-N...