Assistant Graphic Designer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The Assistant Graphic Designer will play a crucial role in supporting the creative needs of the College's marketing and communications team. The primary purpose of this role is to assist in the creation and production of visually appealing and engaging graphic materials that effectively communicate the College's brand and messages to various stakeholders.

 • Full Time (37 Hours)
 • Fixed Term until 31st December 2024
 • £22,982 - £25,017 per annum
 • Location: Tycoch and Gorseinon

Key Responsibilities:

 • Collaborate with the marketing and communications team to understand project requirements and objectives.
 • Assist in the design and development of a wide range of marketing materials, including prospectus, brochures, flyers, posters, banners, digital ads, social media graphics, and other promotional items.
 • Create visually compelling layouts and designs that align with the College's brand guidelines.
 • Use industry-standard graphic design software and tools to produce high-quality designs and artwork.

About you:

 • Strong understanding of design principles, typography, colour theory, and layout composition.
 • Demonstrated portfolio showcasing graphic design skills and creative abilities.
 • Proficiency in Adobe Creative Suite (particularly Photoshop, Illustrator, and InDesign).
 • Excellent attention to detail.

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Dylunydd Graffeg Cynorthwyol

Cyfeirnod: SEP20230438

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Chwarae rôl allweddol wrth gefnogi anghenion creadigol y tîm marchnata a chyfathrebu’r Coleg. Prif bwrpas y rôl hon yw cynorthwyo i greu a chynhyrchu deunyddiau graffeg atyniadol a gweledol apelgar sy’n cyfleu brand a negeseuon y Coleg i amrywiaeth o rhanddeiliad.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Cyfnod Penodol - 31 Rhagfyr 2024
 • £22,982 - £25,017 awr yr wythnos
 • Tycoch a Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cydweithio gyda’r tîm marchnata a chyfathrebu i ddeall gofynion ac amcanion prosiectau gwahanol.
 • Cynorthwyo i ddylunio a datblygu ystod eang o ddeunyddiau marchnata, gan gynnwys prosbectysau, pamffledi, taflenni, posteri, baneri, hysbysebion digidol, graffeg cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo eraill.
 • Creu cynlluniau a dyluniadau atyniadol yn unol â chanllawiau brandio’r Coleg.
 • Defnyddio meddalwedd ac offer dylunio sy’n cael eu defnyddio yn y diwydiant i greu dyluniadau a gwaith celf o ansawdd uchel.

Amdanoch chi:

 • Dealltwriaeth gref o egwyddorion dylunio, teipograffeg, lliwiau a chyfansoddiad gosodiadau.
 • Portffolio sy’n arddangos gwaith dylunio graffeg a gallu creadigol.
 • Gallu i ddefnyddio rhaglenni Adobe Creative (gan gynnwys Photoshop, Illustrator ac InDesign).
 • Llygad wych am fanylder.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing