'Multiply' Project Administrator

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen to join our busy External Funding Team in the College as the Multiply Project Administrator.

Multiply is a new government-funded programme to help adults improve their numeracy skills. It is a free provision aimed at anyone over 19 years of age that does not have GCSE Math's at grade C to build their confidence with numbers and gain a qualification (if applicable) to be able to secure employment and/or training.

 • 37 hours per week
 • Fixed term until December 2024 (Secondment considered)
 • £22,982 - £25,017 per annum
 • Tycoch and Kingsway campus

Key Responsibilities:

 • You will ensure the collection and collation of all paperwork to support the effective roll out and delivery of the Multiply Project. 
 • Working closely with relevant staff, you will be required to maintain information on project outcomes and targets and also the financial aspects of the project. 
 • You will also be responsible for ensuring that appropriate systems are established to support the delivery of this project.

About you:

 • Experience of processing large volumes of paperwork and working in a busy office environment is essential
 •  Excellent IT skills, particularly Excel.
 • Experience of administering externally funded projects and working with external partners would be desirable.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr y Prosiect Lluosi  

Cyfeirnod: SEP20230796

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y Rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’n Tîm Cyllid Allanol prysur fel Gweinyddwr y Prosiect Lluosi.

Prosiect a ariennir gan y llywodraeth yw Lluosi sy’n helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd.  Mae’r ddarpariaeth yn rhad ac am ddim i unigolion 19+ nad oes ganddynt radd C mewn Mathemateg. Bwriad y fenter yw magu hyder unigolion a rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster fel y gallant sicrhau cyflogaeth/hyfforddiant.

 • 37 awr yr wythnos
 • Cyfnod Penodol tan Ragfyr 2024 (byddwn yn ystyried secondiad)
 • £22,982 - £25,017 y flywyddyn
 • Tycoch / Ffordd y Brenin

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Byddwch yn gyfrifol am gasglu a choladu’r holl waith papur er mwyn hwyluso darpariaeth effeithiol ar gyfer y Prosiect. 
 • Trwy weithio’n agos â staff perthnasol, byddwch yn cofnodi gwybodaeth am ganlyniadau a thargedau’r prosiect, gan roi sylw hefyd i agweddau ariannol y prosiect. 
 • Byddwch yn sicrhau bod systemau perthnasol yn cael eu sefydlu er mwyn hwyluso darpariaeth y prosiect hwn.

Amdanoch chi:

 • Mae profiad o brosesu llawer o waith papur a gweithio mewn swyddfa brysur yn hanfodol, yn ogystal â sgiliau TG rhagorol
 • Enwedig wrth ddefnyddio Excel.
 • Mae meddu ar brofiad o weinyddu prosiectau a ariennir yn allanol a gweithio gyda phartneriaid allanol yn fanteisiol.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing