Payroll Administrator

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To work alongside the Payroll Officer to use the College’s integrated payroll system for the accurate and efficient payment of salaries and wages to all staff in compliance with the conditions of service, statutory legislation (for tax, national insurance and other deductions) and pension scheme rules (LGPS and TPS).

 • Full Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £25,625 - £27,849 per annum
 • Tycoch Campus

Key Responsibilities:

 • Work alongside the Payroll Officer to process the monthly payroll and produce management information
 • Process monthly payroll amendments (SW3) in the payroll system
 • Prepare calculations for maternity, paternity and adoption pay
 • Process sickness amendments in to the payroll

 About you:

 • Level 3 qualification or equivalent in relevant area i.e. A-Level / Diploma
 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification
 • Proven track record of working within an administrative role.
 • Knowledge of GDPR.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Cyflogres

Cyfeirnod: SEP20230814

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Gweithio ochr yn ochr â’r Swyddog Cyflogres i ddefnyddio system gyflogres integredig y Coleg i dalu cyflogau staff yn unol â thelerau’r gwasanaeth, deddfwriaethau statudol (ar gyfer treth, yswiriant gwladol a didyniadau eraill) a rheolau’r cynllun pensiwn (CPLlL a TPS).

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £25,625 - £27,849 y flwyddyn
 • Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gweithio gyda’r Swyddog Cyflogres i brosesu’r gyflogres bob mis a chynhyrchu gwybodaeth sy’n gysylltiedig â rheoli.
 • Prosesu diwygiadau i’r gyflogres (SW3) bob mis gan ddiweddaru system y gyflogres.
 • Paratoi cyfrifiadau ar gyfer tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu.
 • Prosesu newidiadau o ran absenoldebau oherwydd salwch i’r gyflogres.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn maes perthnasol e.e. Lefel A / Diploma.
 • Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg
 • Profiad o weithio mewn swydd weinyddol.
 • Dealltwriaeth o GDPR.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corf
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae'r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig.