HR Assistant

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Providing administrative support to assist the HR team to deliver a professional high quality service to managers and staff; being the first point of contact for visitors to the Department and telephone enquiries.

 • Full-time, 37 hours per week
 • Permanent
 • £22,982  - £25,017 per annum
 • Swansea, SA2

Key Responsibilities:

 • Support the Recruitment Officers in the administration of the recruitment process, preparing interview packs and requesting   references.
 • Prepare and disseminate standard reports to the HR Team.
 • Assist in the preparation of ad hoc requests for information and reports e.g. – Welsh language data, Subject Access requests, mortgage requests.
 • Monitor the HR Inbox to ensure all email enquiries are responded to in a timely manner.

About you:

 • Previous experience of working in an office is essential and previous experience of HR would be an advantage.
 • Excellent IT skills and a high degree of accuracy.
 • 5 GCSE passes (grades A-C) including Maths and English or equivalent.
 • Good written and verbal communication skills and confidence in dealing with people
 • Ability to work effectively under pressure to meet deadlines.  
 • Welsh language skills to level 2 have been identified as desirable for this post.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023).
 • Free Parking.
 • 2 staff wellbeing days
 • Discounted study opportunities on College programmes 
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+ and time for talking 
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd AD  

Cyfeirnod: SEP20231046

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu cymorth gweinyddol er mwyn helpu’r tîm AD i ddarparu gwasanaeth proffesiynol o ansawdd uchel i reolwyr a staff; gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i ymwelwyr sy’n dod i’r adran ac ateb ymholiadau dros y ffôn.

 • Amser-Llawn, 37 awy yr wythnos 
 • Parhaol
 • Cyflog: £22,982 - £25,017
 • Abertawe (SA2)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cefnogi’r Swyddogion Recriwtio i weinyddu’r broses recriwtio, paratoi pecynnau cyfweld, gwneud ceisiadau am dystlythyrau. 
 • Paratoi a dosbarthu adroddiadau i’r Tîm AD.
 • Helpu i fynd i’r afael â cheisiadau ad hoc am wybodaeth ac adroddiadau e.e. Data Iaith Gymraeg, ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth, ceisiadau am forgeisi ac adroddiadau. 
 • Monitro mewnflwch yr adran AD i sicrhau bod pob ymholiad a dderbynnir dros e-bost yn cael ei drin mewn modd amserol.  

Amdanoch chi:

 • Profiad o weithio mewn swyddfa yn hanfodol, profiad o weithio mewn rôl AD yn dymunol.
 • Sgiliau TG gwych a llygad dda am fanylder a chraffter ardderchog.
 • 5 TGAU, gan gynnwys gradd C mewn Mathemateg a Saesneg
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hyderus wrth ymdrin â phobl.
 • Gweithio’n effeithiol o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser.
 • Sgiliau’r Iaith Gymraeg –Lefel 2 yn dymunol.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig.
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023).
 • Parcio am ddim.
 • 2 ddiwrnod lles i staff.
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg. 
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad.
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.