Compliance Administrator (Work Based Learning)

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To play a key role within the Contract Compliance team providing a comprehensive service to business delivery partners (College Faculties and External Delivery Partners), ensuring full compliance with the WBL contract specifications in both Wales and England.

 • 37 hours per week 
 • Permanent 
 • £21,710 - £22,550 per annum
 • Jubilee Court, Swansea, SA5 4HB

Key Responsibilities:

 • Ensure timely and accurate completion and submission of all work based learning related documentation throughout the learner life cycle.
 • Ensure compliance through the learner/employer paperwork life cycle via first level control audit checks and monitoring against targets.
 • Undertake data entry to MAYTAS, Smart Assessor, QL, college and external databases to maintain the learner and employer records for English and Welsh contracts as needed.

About you:

 • Welsh Language Skills - Level 4 
 • Knowledge of entering data accurately into database systems.
 • Excellent organisational skills with the ability to prioritise workloads effectively.
 • Must be IT literate – can give examples using Word, Email and Excel.
 • Level 2 in Business Administration or equivalent.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave (pro-rata), plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period.
 • Free Parking.
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+, time for talking
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Free annual subscription to the Headspace Mindfulness app
 • Access to holistic and complementary therapy treatments
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Buddion:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho ComplianceAdministrator-JD...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Cydymffurfiaeth (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Chwarae rôl allweddol yn nhîm Cydymffurfiaeth Contractau gan ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i bartneriaid cyflenwi busnes (Cyfadrannau Colegau ac isgontractwyr), gan hefyd sicrhau cydymffurfiaeth â manylebau contractau DSW yng Nghymru a Lloegr.

 • 37 awr yr wythos 
 • Parhaol
 • £21,710 - £22,550 per annum
 • Llys Jiwbilî, Abertawe, SA5 4HB. 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Sicrhau y cwblheir a chyflwynir yr holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â dysgu seiliedig ar waith mewn modd amserol a chywir trwy gydol cylch bywyd y dysgwr.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth barhaus i gylch bywyd gwaith papur y dysgwr/gweithiwr drwy wiriadau archwilio lefel cyntaf a thrwy fonitro targedau.
 • Mewnbynnu data i MAYTAS, Aseswr Clyfar, QL, coleg a chronfeydd data allanol er mwyn cynnal cofnod y dysgwr a’r gweithiwr ar gyfer contractau yng Nghymru Lloegr, lle y bo gofyn.

Amdanoch chi:

 • Sgiliau Iaith Gymraeg – Lefel 4
 • Gwybodaeth o sefydlu a chynnal systemau gweinyddu manwl.
 • Sgiliau trefnu ardderchog a’r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol.
 • Profiad gweithredol o TG – gan gynnwys Word, Excel.
 • Lefel 2 neu’r cyfwerth mewn Gweinyddu Busnes.

 Buddion:

 • 28 diwrnod (pro-rata) o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig. 
 • Parcio am ddim.
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad.
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corff.
 • Tanysgrifiad blynyddol am ddim i ap Headspace Mindfulness.
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol. 
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Lawrlwytho ComplianceAdministrator-JD...