Tutor Assessor - Supported Internships

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To plan and deliver an innovative employment programme for entry level learners with additional learning needs (ALN). To implement the Project Search delivery model to deliver a work skills curriculum programme, in partnership with Swansea Bay Health Board. 

 • 14.5 hours per week (2 days)
 • Permanent 
 • £14.00 - £15.40 per hour 
 • Tycoch, Morriston Hospital and Singleton Hospital 

Key Responsibilities:

 • Being responsible for the delivery of an effective learning environment, identifying and notifying resource requirements, in line with curriculum and technical developments.
 • Plan, deliver and assess a work-based person centred employability curriculum (Project Search), to learners on a Supported Internship, including underpinning knowledge and practical skills required, to enable learners to develop vocational competencies within the workplace based setting.
 • Participate in the recruitment and assessment of prospective interns, by engaging in relevant recruitment and marketing activities, such as dealing with enquiries from prospective interns during open evenings, progression meetings and taster events as required.

About you:

 • Teaching / Training qualifications
 • Experience of delivering practical training and support to learners with ALN
 • Self-managing and able to work under own initiative.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free annual subscription to the Headspace Mindfulness app
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Access to holistic and complementary therapy treatments
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Attachments: Lawrlwytho ILSTutorAssessor(ProjectSe...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Aseswr – Interniaethau â Chymorth

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cynllunio a darparu rhaglen gyflogaeth arloesol i ddysgwyr lefel mynediad sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Rhoi model ddarparu ‘Project Search’ ar waith er mwyn cyflwyno cwricwlwm sgiliau gwaith mewn Bwrdd Iechyd Bae Abertawe.

 • 14.5 awr yr wythnos (2 ddiwrnod yr wythnos)
 • Parhaol
 • £14.00 - £15.40 yr awr 
 • Tycoch, Ysbyty Treforys a Ysbyty Singleton. 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Bod yn gyfrifol am gyflwyno amgylchedd ddysgu effeithiol, gan nodi a hysbysu unrhyw ofynion sy’n ymwneud ag adnoddau, yn unol â datblygiadau cwricwlwm a thechnegol.
 • Cynllunio, darparu ac asesu cwricwlwm cyflogadwyedd (Project Search) sy’n seiliedig ar waith ac sydd hefyd yn canolbwyntio ar yr unigolyn, i ddysgwyr sy’n gwneud Interniaethau dan gymorth. Yn y cwricwlwm, bydd gofyn cynnwys gwybodaeth sylfaenol a sgiliau angenrheidiol er mwyn galluogi dysgwyr i ddatblygu cymhwyseddau galwedigaethol o fewn lleoliad gweithle.
 • Cyfrannu at y gwaith o recriwtio ac asesu darpar interniaid trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau recriwtio a marchnata megis delio ag ymholiadau gan ddarpar interniaid mewn nosweithiau agored, cyfarfodydd dilyniant a digwyddiadau blasu, lle y bo gofyn.

Amdanoch chi:

 • Cymwysterau addysgu/dysgu.
 • Profiad o ddarparu hyfforddiant ymarferol a chymorth i ddysgwyr sydd ag ADY.
 • Sgiliau hunanreoli a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Tanysgrifiad blynyddol am ddim i ap Headspace Mindfulness
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho ILSTutorAssessor(ProjectSe...