Educational Support Officer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To provide support to students with Additional Learning Needs (ALN) in line with the Additional Learning Needs Educational Tribunal (ALNET) Act to ensure that the college vision and commitment to learner experience is delivered effectively through meeting targets in order to maximise benefits to learners and help them to achieve their full potential.

 • Fixed-term until 31st August 2024
 • £11.25 per hour
 • Tycoch Campus, SA2

Please indicate in your application which vacancy/vacancies you would like to express an interest in: 

 • Position A: 27.5 hours per week (term-time, 36 weeks per annum)
 • Postion B: 19.5 hours per week (term-time, 36 weeks per annum)
 • Position C: 13 hours per week (term-time, 36 weeks per annum)

Key Responsibilities:

 • To participate in and support students with additional learning needs in the provision of educational programmes as instructed by the lecturers
 • To assist in the manual handling of students with personal care requirements in accordance with the individual care plan
 • To liaise with students, families/carers, local authorities and college staff to assess and monitor the implementation of the transition plans
 • To support / supervise students in the classroom in the absence of the Lecturer at meal times, at morning registration, end of the day and free periods

About you:

 • Maths and English GCSE A-C grade or equivalent
 • Previous experience working with students with additional learning needs
 • Good understanding of the complex needs and barriers to learning faced by learners with ALN

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Cymorth Addysg  

Cyfeirnod: SEP20239042

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu cymorth i fyfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn unol â’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (ALNET) i sicrhau bod gweledigaeth y coleg a’i ymrwymiad i brofiad y dysgwr yn cael eu gweithredu mewn modd effeithiol. Gwneir hyn trwy gyrraedd targedau a sicrhau’r buddion gorau posib i’n dysgwyr a’u helpu i gyflawni eu potensial llawn.

 • Cyfnod penodol tan 31 Awst 2024
 • £11.25 yr awr
 • Campws Tycoch

Nodwch yn glir yn eich ffurflen gais pa swyddi gwag/swyddi gweigion yr hoffech chi fynegi diddordeb ynddynt: 

 • Swydd Wag A: 27.5 awr yr wythnos (yn ystod y tymor, 36 wythnos y flwyddyn)
 • Swydd Wag B: 19.5 awr yr wythnos (yn ystod y tymor, 36 wythnos y flwyddyn)
 • Swydd Wag C: 13 awr yr wythnos (yn ystod y tymor, 36 wythnos y flwyddyn)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cefnogi myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol wrth ddarparu rhaglenni addysgol, yn unol â chyfarwyddyd y darlithwyr.
 • Helpu symud dysgwyr sydd â gofynion gofal personol o le i le yn unol â’u cynlluniau gofal.
 • Cysylltu â dysgwyr, teuluoedd/gofalwyr, awdurdodau lleol a staff y coleg i asesu a monitro’r broses o gyflwyno cynlluniau pontio.
 • Yn absenoldeb y darlithydd, helpu / goruchwylio myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth yn ystod amser cinio, adeg cofrestru’r bore, ar ddiwedd y dydd ac yn ystod cyfnodau rhydd.

Amdanoch chi:

 • Cymwysterau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Gradd A-C) neu’r cyfwerth
 • Profiad o weithio gyda myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Dealltwriaeth o’r anghenion cymhleth a’r rhwystrau i ddysgu y mae dysgwyr ag ADY yn eu hwynebu

 Buddion:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing