Football Coach

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To support student college sports enrichment opportunities within the Football Academy pathway through providing high quality coaching and performer support.

Key Responsibilities: 

 • Plan, deliver and evaluate tailored sessions that are appropriate to the needs of the athletes. 
 • Assist in the recruitment process of new high performance athletics into GCS Sports Academies.
 • Working as part of a multi-disciplinary team delivering services to athletes, clubs and coaches. 
 • Where appropriate use video analysis to provide feedback to athletes.
 • Monitor the attendance of the sports club at team training sessions.

Please indicate in your application which vacancy/vacancies you would like to express an interest in: 

1. Football Coach: Goalkeeper

 • 2 - 4 hours per week
 • Sessional
 • £14.43 per hour
 • Tycoch Campus, SA2

About you:

 • Hold a minimum of a UEFA B License Coaching Goalkeepers.

2. Ladies Football Coach   

 • 5 hours per week
 • Sessional
 • £14.43 per hour
 • Tycoch Campus, SA2 

About you:

 • Hold a minimum FAW/UEFA C License.

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Pêl-droed  

Cyfeirnod: SEP20239249

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cefnogi cyfleoedd cyfoethogi chwaraeon y Coleg i fyfyrwyr o fewn llwybr yr Academi Bêl-droed trwy ddarparu cymorth hyfforddi a pherfformio o safon uchel.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau wedi’u teilwra sy’n briodol i anghenion yr athletwyr yn Academi Pêl-droed Merched CGA.
 • Cynorthwyo yn y broses o recriwtio athletwyr perfformiad uchel newydd i Academïau Chwaraeon CGA.
 • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n darparu gwasanaethau i athletwyr, clybiau a hyfforddwyr.
 • Pan fo’n briodol defnyddio dadansoddiad fideo i roi adborth i athletwyr.
 • Monitro presenoldeb y clwb chwaraeon mewn sesiynau hyfforddi tîm.
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n rhesymol ofynnol, yn gyson â gradd y swydd. 

Nodwch yn glir yn eich ffurflen gais pa swyddi gwag/swyddi gweigion yr hoffech chi fynegi diddordeb ynddynt.

1Hyfforddwr Pêl-droed: Gôl-geidwaid

 • 2 - 4 awr yr wythnos 
 • Sesiynol
 • £14.43 yr awr
 • Tycoch Campws, SA2 

Amdanoch chi:

 • Trwydded B Hyfforddi Gôl-geidwaid UEFA (o leiaf).

2. Hyfforddwr Pêl-droed Merched

 • 5 awr yr wythnos 
 • Sesiynol 
 • £14.43 yr awr
 • Tycoch Campws, SA2 

Amdanoch chi:

 • Dal Trwydded FAW/UEFA C o leiaf.

 Buddion:

 • Parcio am ddim
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corf
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing