MIS Assistant

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The MIS and Examinations team deal with student enrolment and matters relating to student records, timetables, attendance and results.  This position involves the processing of high volumes of data whilst providing an efficient administrative service.

 • Full Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £21,710 - £22,550 per annum
 • Tycoch Campus

Key Responsibilities:

 • Enrolment of our Students throughout the year
 • Deal with enquiries from current and prospective students, staff and external bodies both by telephone and in person.
 • The input of accurate and timely data into the college MI system, in line with College policies.

About you:

 • NVQ 2 in Administration/Customer service or equivalent.
 • Previous experience working with high volumes of data entry.
 • Minimum 1 year working in office environment.
 • IT Literate
 • Customer Service Experience

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd MIS  

Cyfeirnod: SEP20239208

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Dyma rôl traws-gampws o fewn y tîm MIS ac Arholiadau, lle bydd gofyn i chi gofrestru myfyrwyr â delio â’u hymholiadau ynghylch cofnodion, amserlenni, presenoldeb a chanoliadau. Fel rhan o’r rôl, bydd gofyn i chi brosesu llawer o ddata a darparu gwasanaeth gweinyddu effeithlon.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £21,710 - £22,550 y flwyddyn
 • Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cofrestru ein Myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn
 • Delio ag ymholiadau MIS ac Arholiadau gan fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr, staff a chyrff allanol dros y ffôn ac mewn person.
 • Mewnbynnu data manwl-gywir ac amserol i system MIS y Coleg, yn unol â pholisïau'r Coleg.

Amdanoch chi:

 • NVQ 2 mewn Gweinyddiaeth/Gwasanaeth Cwsmeriaid neu'r cyfwerth
 • Profiad blaenorol o weithio gyda llawer o ddata.
 • leiaf 1 flwyddyn yn gweithio mewn amgylchedd swyddfa.
 • TG llythrennog
 • Ymrwymiad i ansawdd.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing