Tutor/Assessor in Brickwork

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff. At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Gower College Swansea is seeking a qualified and experienced Tutor/Assessor to join the Brickwork provision within our expanding Built Environment Learning Area.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £26,621 - £29,297 per annum
 • Jubilee Court campus

Key Responsibilities:

 • Assess and internally verify portfolios to ensure they meet the requirements of the various external verifiers and awarding bodies
 • Work with customers in industry to maintain and build relationships
 • Provide a high quality teaching and learning experience for all learners

About you:

 • Have up to date knowledge of the industry with a Level 3 or equivalent qualification in Brickwork or a related subject
 • Possess a recognised apprenticeship in Brickwork
 • Ideally hold, or be working towards, a recognised teaching qualification and TAQA/V1 award
 • Have excellent organisational and communication skills, with the ability to work flexibly, on your own initiative and as part of a team

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Buddion:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Lawrlwytho Brickwork Tutor Assessor -...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Aseswr Gwaith Brics

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Diwtor/Aseswr cymwysedig a phrofiadol i ymuno â’r ddarpariaeth Gwaith Brics yn ein Maes Dysgu’r Amgylchedd Adeiledig sy'n ehangu.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos) 
 • Parhaol
 • £27,001 - £27,716 per annum
 • Llys Jiwbilî

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gan addysgu ac asesu dysgwyr mewn Gwaith Brics, byddwch yn asesu ac yn dilysu portffolios yn fewnol i sicrhau eu bod yn ateb gofynion y gwahanol wirwyr allanol a chyrff dyfarnu. 
 • Byddwch hefyd yn gweithio gyda chwsmeriaid ym myd diwydiant i gynnal a meithrin cysylltiadau.
 • Mae agwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y diwydiant yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddarparu profiad dysgu ac addysgu o ansawdd uchel i bob dysgwr.

Amdanoch chi:

 • Bydd gennych yr wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant gyda chymhwyster Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn Gwaith Brics neu bwnc cysylltiedig.
 • Bydd gennych brentisiaeth gydnabyddedig mewn Gwaith Brics.
 • Ac yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig, neu yn gweithio tuag ato, a dyfarniad TAQA/V1.
 • Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda’r gallu i weithio’n hyblyg, ar eich menter eich hun ac fel rhan o dîm.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.


Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachements: Lawrlwytho TutorAssessorBrickwork-JDP...