MIS Officer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

This cross campus role, working as part of the MIS team, is to support the MIS & Examinations Manager and the Senior MIS Officer to ensure compliance and efficiency in relation to Registry processes, enrolment and the subsequent data requirements and submissions.

 • Full Time (37 Hours per week)
 • Permanent
 • £25,625 - £27,849 per annum
 • Cross campus

Key Responsibilities:

 • To assist in the management of data relating to impact on internal and external systems and reporting requirements.
 • To monitor part time enquiries, following departmental processes, liaising with relevant curriculum areas to ensure an efficient response to part time learners. 
 • Extract and analyse data using MI software and database tools.
 • To work with the MIS Management team to evaluate systems, and assist with implementation.

About you:

 • Level 3 Qualification in a relevant discipline.
 • Previous experience working with high volumes of data entry.
 • IT Literate, ability to use spreadsheets, database reporting tools and Word.
 • Able to work under pressure

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period

Attachments: Lawrlwytho MISOfficerJDPS-Jan2023.doc

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Swyddog MIS

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Bydd y rôl hon yn gofyn i chi weithio ar draws campysau’r coleg. Fel rhan o’r tîm MIS, byddwch yn cefnogi gwaith y Rheolwr MIS ac Arholiadau a’r Uwch Swyddog MIS i sicrhau cydymffurfiaeth ac effeithlonrwydd mewn perthynas â phrosesau’r Gofrestrfa, cofrestru a gofynion data a chyflwyno.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £25,625 - £27,849 y flwyddyn
 • Ledled Campysau’r Coleg

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynorthwyo gyda rheoli data sy’n ymwneud â systemau mewnol ac allanol a gofynion adrodd.
 • Monitro ymholiadau rhan-amser, cydymffurfio â phrosesau adrannol, cysylltu â meysydd perthnasol y cwricwlwm i sicrhau ein bod yn ymateb i ddysgwyr rhan-amser mewn modd effeithiol. 
 • Casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio meddalwedd MI ac offer cronfeydd data.
 • Gweithio gyda’r tîm Rheoli MIS i werthuso a gweithredu systemau.

Amdanoch chi:

 • 3 Cymhwyster Lefel 3 mewn disgyblaeth  berthnasol.
 • Profiad blaenorol o fewnbynnu llawer o ddata
 • Dealltwriaeth o sur i greu adroddiadau ar gronfeydd data.
 • Gweithio’n dda o dan bwysau.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho MISOfficerJDPS-Jan2023(CYM...

Buddion:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae'r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig