Caretaker

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The Facilities Operative will carry out general maintenance and temporary repairs to property, fixtures and fittings and to ensure the security of the premises, together with its contents. You will be expected to work flexibly across all of the College campuses and with working shift patterns.  The Facilities Operative will be required to attend in cases of emergency call-outs e.g. flood, fire, intruders and take such action as required (e.g. marshalling etc).

Your standard working hours will be 37 hours per week, 52 weeks per annum. You will be required to be flexible with your working pattern to meet the needs of the department. The shift pattern includes evenings, weekends and shifts between the hours of 6:00am and 10:00pm. You will also be required to participate in the on-call rota, please note you will receive additional remuneration to be on stand-by and for call-outs. You will also have the option to receive training to become a First Responder, for which you would receive further remuneration. 

With previous experience in a similar role you will ideally possess an NVQ Level 3 in a relevant craft and hold or be willing to work towards First Aid and IOSH qualifications. You will have up to date knowledge of COSHH and Health & Safety procedures, including manual handling, be able to negotiate heights and confined spaces. 

The ability to travel to the various College sites is essential.
 

Benefits for you:

  • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
  • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
  • Healthcare cash plan
  • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Lawrlwytho FacilitiesOperative-JDPS-J...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Gofalwr

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Bydd y Gweithiwr Cyfleusterau yn gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol ac atgyweiriadau dros dro ar eiddo, gosodiadau a ffitiadau ac i sicrhau diogelwch y safle, ynghyd â’i gynnwys. Bydd disgwyl i chi weithio’n hyblyg ar draws holl gampysau’r Coleg a chyda phatrymau shifftiau gweithio. Bydd yn ofynnol i’r Gweithiwr Cyfleusterau fynd allan i alwadau brys e.e. llifogydd, tân, tresmaswyr a chymryd unrhyw gamau yn ôl yr angen (e.e. marsialio ac ati).

Eich oriau gwaith safonol fydd 37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Bydd gofyn i chi fod yn hyblyg gyda’ch patrwm gwaith i ateb anghenion yr adran. Mae’r patrwm shifftiau yn cynnwys nosweithiau, penwythnosau a shifftiau rhwng 6:00am a 10:00pm. Yn ogystal, bydd gofyn i chi gymryd rhan yn y ‘rota ar alwad’. Sylwch y byddwch yn derbyn tâl ychwanegol i fod wrth law ac ar gyfer galwadau allan. Byddwch hefyd yn cael opsiwn i dderbyn hyfforddiant i gymhwyso fel Ymatebwr Cyntaf. Yn ogystal, byddwch yn derbyn taliad cydnabyddiaeth.  

Gyda phrofiad blaenorol mewn rôl debyg, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn crefft berthnasol a chymhwyster Cymorth Cyntaf ac IOSH neu fod yn barod i weithio tuag ato. Bydd gennych wybodaeth gyfoes o COSHH a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys codi a chario, gallu trafod uchderau a lleoedd cyfyng.

Mae'r gallu i deithio i wahanol safleoedd y Coleg yn hanfodol.

 Buddion:

  • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
  • Cynllun Ariannol ar gyfer Gofal Iechyd
  • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Lawrlwytho FacilitiesOperative-JDPS-J...