Business Administration

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Tutor / Assessor in Business Administration

We are seeking an experienced Business Administration / Business Management Professional to deliver high quality training and assessment to learners within the Business Administration sector i.e. Apprenticeships in Business Administration up to Level 4.

 • Full Time (37 Hours)
 • Permanent
 • £26,621 - £29,297 per annum
 • Jubilee Court, Fforestfach (SA5 4HB)

Key Responsibilities:

 • Plan and deliver training and assessments across a range of courses ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate to the syllabus content and awarding body standards.
 • Ensure training and assessment strategies and materials are planned and accessible to meet the varied needs of all learners and that cross-cutting themes (for example, ESDGC, Welsh Ethos, ES, Employability) are embedded and assessed effectively.
 • Plan and deliver up to 12 hours per week of training to learners as required.
 • Teach, assess and monitor learner progress, including the setting of targets, maintaining records of work and achievement.

About you:

 • Level 4 qualification or equivalent in Business Administration or Business Management.
 • Proven track record of working and training within Business Administration or Business Management.

If you do not hold an assessing qualification, Gower College Swansea are proud to offer support and guidance to successful candidates to achieve their award / certificate in assessing under the TAQA qualifications framework. This is achieved via the college’s in house continuous professional development facility. More information: https://www.gcs.ac.uk/taqa-assessor-awards-certificate-qualifications-0  

If you hold a D32/D33/A1 Assessor award qualification, we would love to hear from you! These are still valid and recognised qualifications. Gower College Swansea are able to offer update training to successful candidates to refresh your assessor qualification.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking
 • Hybrid working
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddu Busnes

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Tiwtor/Asesydd Gweinyddu Busnes

Rydym yn chwilio am phrofiadol Gweinyddu Busnes /  Busnes Rheoli  proffesiynol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel i ddysgwyr yn y sector Gweinyddu Busnes e.e Prentisiaid Gweinyddu Busnes, Myfyrwyr Lefel 4 ac ati.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythos) 
 • Parhaol
 • Cyflog - £26,621 - £29,297
 • Llys Jiwbilî, Fforestfach (SA5 4HB)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod themâu trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd) yn cael eu gwreiddio a’u hasesu yn effeithiol.
 • Cynllunio a chyflwyno hyd at 12 awr o hyfforddfiant yr wythnos i ddysgwyr, yn ôl yr angen. 
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 4 neu’r cyfwerth ewn Gweinyddu Busnes neu Busnes Rheoli
 • Profiad a chymhwysedd galwedigaethol i Aseswch Lefel 1- 4 neu gyfwerth.

Os nad oes gennych gymhwyster asesu, gall Coleg Gwyr Abertawe gynnig cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr llwyddiannus fel y gallant ennill dyfarniad/tystysgrif dan fframwaith TAQA. Cyflawnir hyn trwy ein cyfleuster datblygiad proffesiynol. Dysgwch ragor: https://www.gcs.ac.uk/cy/node/1887

Os ydych chi’n meddu ar gymhwyster neu ddyfarniad Asesu D32/D33/A1, cysylltwch â ni! Mae’r rhain yn gymwysterau dilys a chydnabyddedig. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn gallu cynnig hyfforddiant gloywi i ymgeiswyr llwyddiannus er mwyn i chi ddiweddaru eich cymhwyster asesu.

Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun gweithio Hybrid
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.