Teaching Assistant

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

Avaliable Positions: 

 • Fixed-Term, 1 year:
 1. 20 – 25 hours per week (term-time, 36 weeks per annum)
 2. 25 – 30 hours per week (term-time, 36 weeks per annum)
 • £11.25 - £11.69 per hour
 • Across various College sites

Key Responsibilities:

 • To provide one-to-one or small group support under lecturer direction as appropriate in the classroom setting.
 • To assist with the development of learners’ literacy and numeracy skills.
 • To assist with the pastoral care needs of learners and to direct learners to other college support mechanisms as necessary.
 • To provide learners with help in understanding oral and written instruction.
 • To assist with the co-ordination of learners’ work, record keeping and progress through liaison with lecturing and support staff at all levels within the College.
 • To attend and participate in learner reviews and team meetings as required.
 • To support learners with the use of assistive technology and specialist software and actively promote its use.

About you:

 • Maths and English GCSEs: A - C Grade or equivalent  
 • Experience of working with young people in a similar job role
 • Good understanding of safeguarding and supporting learners with additional needs
 • Confident, resilient, excellent communication and interpersonal skills

Benefits for you:

 • 5.66 weeks holiday, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free parking
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+, time for talking
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
5.66 weeks annual leave, two weeks closure over Christmas Period and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Lawrlwytho LearningSupportAssistant-J...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Dysgu

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y Rôl:

 • Cyfnod Penodol, 1 flwyddyn:
 1. 20 – 25 awr yr wythnos (yn ystod y tymor, 36 wythnos y flwyddyn)
 2. 25 – 30 awr yr wythnos (yn ystod y tymor, 36 wythnos y flwyddyn)
 • £11.25 - £11.69 yr awr 
 • Ar draws amrywiol safleoedd

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu cymorth un-i-un / i grwpiau bach yn yr ystafell ddosbarth yn unol â chyfarwyddyd y darlithydd.
 • Cynorthwyo i ddatblygu llythrennedd a sgiliau rhifedd dysgwyr.
 • Diwallu anghenion gofal bugeiliol dysgwyr a’u cyfeirio at fecanweithiau cymorth eraill o fewn y Coleg os oes angen.
 • Helpu dysgwyr i ddeall cyfarwyd llafar ac ysgrifenedig.
 • Cynorthwyo gyda chydlynu gwaith, cofnodion a chynnydd dysgwyr, gan gysylltu â staff cymorth a darlithwyr o bob lefel o fewn y Coleg.
 • Mynychu a chymryd rhan mewn adolygiadau dysgwyr a chyfarfodydd yn ôl yr angen.
 • Helpu dysgwyr i ddefnyddio technoleg gynorthwyol a meddalwedd arbenigol a hybu eu defnydd yn weithredol.

Amdanoch chi:

 • TGAU Mathemateg a Saesneg: Gradd A - C neu gyfwerth
 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc mewn swydd debyg
 • Dealltwriaeth dda o ddiogelu a chefnogi dysgwyr ag anghenion ychwanegol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol hyderus, gwydn

Buddion:

 • 5.66 wythnos o wyliau ynghyd â gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
5.66 wythnos wyliau blynyddol a 8 gwyliau banc. Hefyd, mae'r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig. Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, a pharcio am ddim

Attachments: Lawrlwytho LearningSupportAssistants-...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.