Tutor Assessor in Motor Vehicle

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • Full Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £27,001 - £29,716 per annum
 • Gorseinon & Tycoch

Key Responsibilities:

 • Assess learners within the Motor Vehicle sector via NVQs, apprenticeships and cost recovery courses.
 • Work within the team to assess and internally verify learners’ portfolios to ensure they meet the requirements of the external verifier and awarding bodies.
 • Work with customers in industry to maintain and build relationships and to secure contracts with existing and new organisations.

About you:

 • Teaching and learning qualification e.g. PTTLs or willing to work towards.
 • Assessor Award (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 or Training
 • Proven track record of working in motor vehicle setting

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Buddion:
28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period

Attachments: Lawrlwytho TutorAssessorMotorVehicle-...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Asesydd i Cerbydau Modur

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £27,001 - £29,716 y flwyddyn
 • Gorseinon & Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Asesu dysgwyr ym maes Cerbydau Modur trwy NVQs, prentisiaethau a chyrsiau adennill costau.
 • Gweithio gyda’r tîm i addysgu, asesu a monitro portffolios dysgwyr yn fewnol, er mwyn sicrhau eu bod wedi diwallu gofynion gwiriwr allanol a chyrff cyhoeddus.
 • Gweithio gyda chwsmeriaid o fewn y diwydiant i gynnal perthnasoedd a sicrhau contractau newydd gyda sefydliadau presennol a newydd.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster addysgu a dysgu megis PTTL neu barodrwydd i ennill un.
 • Dyfarniad Asesu (CAVA, TAA, A1, D32 / D33 neu
 • Profiad llwyddiannus o weithio mewn amgylchedd cerbydau modur.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho TutorAssessorMotorVehicle-...

Buddion:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae'r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig