Lecturer in Law

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff. At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen to appoint a qualified, experienced, talented and highly motivated Lecturer of Law to join our Business & Technology Learning Area.

The successful candidate will be able to deliver and assess on our Level 3 Access to Law (part of Agored’s Access to Humanities & Social Science Diplomas)

 • Part Time (18.5 hours per week)
 • Temporary for 1 year
 • £11,290.50 - £22,221.00 per annum
 • Tycoch campus

Key Responsibilities:

 • Teach and assess on Access to HE Diploma [Humanities and Social Sciences pathways].  The ability to teach Law related subjects within vocational specifications e.g. Business is desirable.
 • Deliver high quality teaching and learning, effectively monitor and track learner progress, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development
 • Applicants will have a commitment to continuous improvement, will contribute effectively to curriculum development, extracurricular activity and assist with the planning and marketing of courses.

About you:

 • Possess relevant Degree in Law or related degree.
 • Hold a recognised teaching qualification or willing to work towards this qualification
 • The ability to effectively deliver and assess on all curriculum identified.
 • Be prepared to work flexibly to meet needs of the curriculum.
 • Be enthusiastic and inspirational in taking these subjects forward within the college curriculum offering.

Benefits for you:

 • 46 days (pro-rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £22,581 - £44,442 per annum dependent on qualifications and experience. 

Buddion:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho GCSLecturer-JDPS.doc

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Gyfraith

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff. Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddarlithydd y Gyfraith cymwysedig, profiadol, dawnus a brwdfrydig iawn i ymuno â’n Maes Dysgu Busnes a Thechnoleg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru addysgu ac asesu ein cwrs Mynediad i’r Gyfraith Lefel 3 (rhan o Ddiplomâu Mynediad i’r Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol Agored).

 • Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos)
 • Dros dro - 1 blwyddyn.
 • £11,290.50 - £22,221.00 y flwyddyn (FTE = £22,581 - £44,442)
 • Campws Tycoch

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Addysgu ac asesu Diploma Mynediad i AU (Llwybrau Dyniaethau a gwyddorau Cymdeithasol).  Y gallu i addysgu pynciau cysylltiedig â’r gyfraith o fewn manylebau galwedigaethol e.e. busnes - dymunol.
 • Darparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel, monitro ac olrhain cynnydd dysgwyr, creu amgylchedd positif sy’n annog dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol.
 • Bydd ymgeiswyr yn ymrwymedig i welliant parhaus a byddant yn cyfrannu’n effeithiol at ddatblygiad cwricwlwm a gweithgarwch allgyrsiol, gan gynorthwyo i gynllunio a marchnata cyrsiau.

Amdanoch chi:

 • Byddwch yn meddu ar radd berthnasol yn y Gyfraith neu radd gysylltiedig.
 • Bydd gennych gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu byddwch yn barod i ennill un.
 • Byddwch yn medru darparu ac asesu pob cwricwlwm a nodir. 
 • Byddwch yn hapus i weithio’n hyblyg i ddiwallu anghenion y cwricwlwm.
 • Byddwch yn frwdfrydig ac yn ysbrydoledig wrth symud y pynciau hyn yn eu blaenau o fewn cwricwla’r coleg.

 Buddion:

 • 46 diwrnod (pro-rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Lawrlwytho GCSLecturer-JDPS(CYM).doc