Administrator (Individual Development Plan)

Individual Development Plan (IDP) Support Officer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To coordinate the management of Person-Centred Reviews in the Independent Living Skills (ILS) and mainstream settings.  To inform, create and maintain learners Individual Development Plans in line with the Additional Learning Needs Educational Tribunal (ALNET) Act. To work with key external stakeholders, learners and staff within the college to ensure that all IDP’s are completed within the timescales set and ensuring that relevant parties are kept up to date with developments. To ensure that the college vision and commitment to learner experience is delivered effectively through meeting targets in order to maximise benefits to learners and help them to achieve their full potential.

 • Full Time (37 Hours)
 • Fixed Term Until 31st August 2025
 • £22,658 - £24,665 Per Annum
 • Across College Campuses, Swansea
 • Interview Date 14th July 2023

Key Responsibilities:

 • Monitor, maintain and manage records on all learners with an IDP and ensure targets for review dates are met.
 • Be responsible for organising and/or coordinating attendance to Person Centred Review meetings to inform the creation, maintenance, or ceasing of a young person’s Individual Development Plans (IDP) in line with the ALN Code 2021.
 • Recording of minutes at PCR meetings and update IDPs on an annual basis.
 • To create and/or maintain IDPs ensuring that the learner voice is at the centre of all decision-making processes.

About you:

 • Four GCSEs, including Maths and English at Grade C or above or equivalent
 • Extensive training in the area of Additional Learning Needs and/or inclusive practice in education
 • Detailed knowledge of ALNET and the Equality Act and the implications to providing support to young people in college
 • Good understanding of the complex needs and barriers to learning faced by learners with ALN

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho IndividualDevelopmentPlan(...

For further information about the role please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr (Swyddog Cymorth Cynllun Datblygu Unigol)

Swyddog Cymorth Cynllun Datblygu Unigol (CDU) a Chymorth Gweinyddol

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cydlynu’r gwaith o reoli Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn mewn lleoliadau Sgiliau Byw’n Annibynnol a lleoliadau prif ffrwd. Hysbysu, creu a chynnal Cynlluniau Datblygu Unigol dysgwyr yn unol â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (ALNET). Gweithio gyda rhanddeiliaid allanol allweddol, dysgwyr a staff yn y Coleg i sicrhau bod pob CDU yn cael ei gwblhau o fewn yr amserlenni a osodwyd a sicrhau bod partïon perthnasol yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Sicrhau bod gweledigaeth ac ymrwymiad y Coleg i brofiad y dysgwr yn cael eu cyflwyno’n effeithiol drwy gyrraedd targedau er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posibl i ddysgwyr a’u helpu i gyflawni eu potensial llawn.

 • Amser Llawn (37 Awr)
 • Dros Dro tan Awst 31 2025
 • Cyflog - £22,658 - £24,665
 • Dros Campws Coleg, Abertawe
 • Dyddiad Cyfweliad - Gorffenaf 14 2023

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Monitro, cynnal a rheoli cofnodion pob dysgwr â CDU a sicrhau y cyrhaeddir  targedau ar gyfer dyddiadau adolygu.
 • Bod yn gyfrifol am drefnu a/neu gydlynu presenoldeb mewn cyfarfodydd Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn er mwyn llywio’r gwaith o greu, cynnal, neu gau CDU person ifanc yn unol â Chod ADY 2021.
 • Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a diweddaru pob CDU yn flynyddol.
 • Creu a/neu gynnal CDU gan sicrhau bod llais y dysgwr wrth wraidd pob proses o wneud penderfyniadau.

Amdanoch chi:

 • Pedair gradd C neu uwch ar lefel TGAU neu’r cyfwerth, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg
 • Hyfforddiant helaeth ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol a/neu ymarfer cynhwysol mewn addysg
 • Gwybodaeth fanwl o ALNET a’r Ddeddf Cydraddoldeb a’r goblygiadau o ran rhoi cymorth i bobl ifanc yn y coleg
 • Dealltwriaeth dda o’r anghenion cymhleth a’r rhwystrau i ddysgu a wynebir gan ddysgwyr ag ADY 

Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Attachments: Lawrlwytho IndividualDevelopmentPlan(...

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.