Learning Area Manager - Creative Arts and Humanities

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff. At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen for us to appoint a permanent Learning Area Manager for the area of Creative Arts and Humanities.

A diverse Learning Area, the curriculum includes levels 2-5 including A level, Vocational, Apprenticeships and PLA provision. Staff are passionate and committed in ensuring the many learners in this area achieve their full potential, through innovative teaching styles and excellent outcomes.

 • Full-Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £50,641 - £55,032 per annum
 • Gorseinon campus

Key Responsibilities:

 • Responsible for the effective planning and management of the Learning Area duties including; curriculum planning and delivery, quality assurance, staff development, learner management and budgeting
 • Lead staff to ensure the highest standards of quality are embedded within the provision with a clear focus on raising standards and responding to learner needs

About you:

 • Experience of working in a relevant vocational/academic sector
 • Established record of fostering good working relationships with employers and other stakeholders within the field of Creative Arts
 • Able to demonstrate success in driving up standards and providing team leadership in a course co-ordination or curriculum leadership role
 • This management appointment covers provision and manages teams based across several sites and therefore the successful candidate will need to be flexible and highly organised.

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Two staff well-being days
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Rheolwr Maes Dysgu - Celfyddydau Creadigol a Dyniaethau  

Cyfeirnod: JUN20237823

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle secondiad cyffrous wedi codi i Reolwr Maes Dysgu ym maes Celfyddydau Creadigol a Dyniaethau. 

Mae’r Maes Dysgu yn eang iawn, ac mae’r cwricwlwm yn cynnwys darpariaeth ar gyfer myfyrwyr o bob lefel 2-5 gan gynnwys darpariaeth Safon Uwch, Galwedigaethol, Prentisiaethau a PLA. Mae darpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith a chyrsiau Cyfrifeg yn rhan o’r ddarpariaeth

 • Llawn Amswer (37 awr y wythnos)
 • Parhaol
 • £50,641 - £50,032 y flwyddyn
 • Gorseinon campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Yn gyfrifol am gynllunio a rheoli’r maes dysgu, bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys; cynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm, sicrhau ansawdd, datblygu staff, rheoli dysgwyr a chyllidebu
 • Helpu i arwain tîm o staff fel y gallwch sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf posib yn cael eu hymgorffori yn y ddarpariaeth, yn ogystal â gwella safonau ac ymateb i anghenion dysgwyr

Amdanoch chi:

 • Mae profiad o weithio mewn sector galwedigaethol/academaidd 
 • Hanes o feithrin perthynas waith dda gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid eraill ym maes Celfyddydau Creadigol a Dyniaethau yn ddymunol
 • Gallu dangos llwyddiant wrth godi safonau a darparu arweinyddiaeth tîm mewn rôl cydlynu cwrs neu arwain cwricwlwm
 • Dyma rôl sy’n ymwneud â darparu cwricwlwm a bydd gofyn i chi rheoli timau ledled sawl safle, felly bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg ac yn drefnus iawn

 Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.