Lecturer in Electrical/Electronic & Mechanical Engineering

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff. At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

 • Full-Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £22,581 - £44,442 per annum (depending on qualifications and/or experience)
 • Swansea

Key Responsibilities:

 • Teach mechanical and electrical engineering on across a range of courses (level 3 to level 5)
 • Work with employers to monitor the progress of Degree Apprentices
 • Develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year
 • Make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area

About you:

 • Possess a suitable qualification (minimum level 6) 
 • Experience of teaching a range related topics in a post-16 setting
 • Experience of working in industry 
 • Possessing a recognised teaching qualification is desirable, not essential
 • You need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential
 • Good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly

Benefits for you:

 • 46 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Cycle to work scheme
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £22,581 - £44,442 per annum dependent on qualifications and experience. 

Benefits:
National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol/Trydanol

Cyfeirnod: JUN20237991

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio o Goleg sydd ag enw gwych am sicrhau canlyniadau llwyddiannus.

 • Llawn Amser (37 awr y wythnos)
 • Parhaol
 • £22,581 - £44,442 y flwyddyn 
 • Abertawe

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Addysgu peirianneg fecanyddol a thrydanol ar draws ystod o gyrsiau (lefel 3-5)
 • Gweithio gyda chyflogwyr i fonitro cynnydd Prentisiaid Gradd
 • Datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, gan fonitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd
 • Gwneud cyfraniad llawn at gyfarfodydd tîm, gan effeithio’n bositif ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn

Amdanoch chi:

 • Ymgeisydd delfrydol gymhwyster addas (lefel 6 o leiaf) 
 • Phrofiad o addysgu ystod o bynciau ym maes ôl-16
 • Phrofiad o weithio yn y diwydiant yn ddymunol
 • Mae meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig yn ddymunol, nid yn hanfodol
 • Mae angen i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig a all ennyn diddordeb, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol
 • Sgiliau trefnu a datrys problemau da a byddwch yn barod i weithio'n hyblyg

 Buddion:

 • 46 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun beicio i’r gwaith
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.