CNC Trainer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

We are looking to develop and enhance the engineering curriculum to provide students with technical skills required for industry. This post is an excellent opportunity for someone to further their teaching opportunities.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £31,498 - £36,642 per annum
 • Tycoch and Gorseinon campus

Key Responsibilities:

 • Training students in the operation of lathes, millers and machine shop equipment.
 • Training students to programme and operate XYZ CNC machines.
 • Support other staff training in CNC.
 • Support lecturers in practical sessions.
 • Ensure health & safety and compliance of PPE regulations is implemented and adhered to in the machine shop for staff and students.
 • Ensure maintenance and servicing of machines and equipment is kept up to date and equipment is compliant.
 • Keep stock of consumables and material supplies.
 • Maintain good housekeeping within machine shop.

About you:

 • Hold a Level 4 qualification in a relevant engineering discipline 
 • Hold a CNC operator certification
 • Be able to generate CAD drawings and programme CNC machines
 • Proven track record of working in a relevant role with trainer or teaching experience

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr CNC

Cyfeirnod: MAY20237532

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am gynnig addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled Abertawe, dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser.  Ar hyn o bryd mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr mawr yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff. Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff ac rydym yn gofalu am eu lles er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a hefyd gartref

Y Rôl:

Rydym yn bwriadu datblygu a gwella'r cwricwlwm peirianneg i ddarparu myfyrwyr â'r sgiliau technegol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y diwydiant.  Mae’r swydd hon yn gyfle gwych i rywun sydd am ddatblygu ymhellach ei gyfleoedd addysgu.

 • 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • £31,498 - £36,642 y flwyddyn
 • Bydd y swydd wedi’i lleoli ar Gampws Gorseinon ond efallai bydd agen i chi deithio i gampysau eraill o bryd i’w gilydd.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Darparu hyfforddiant i fyfyrwyr ar ddefnyddio turnau, peiriannau melino ac offer y gweithdy.
 • Dysgu myfyrwyr sut i raglennu a defnyddio peiriannau XYZ CNC.
 • Hwyluso hyfforddiant staff eraill mewn CNC.
 • Cynorthwyo darlithwyr gyda sesiynau ymarferol.
 • Bod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a chydymffurfiaeth â rheoliadau PPE yn y gweithdy ar ran staff a myfyrwyr.
 • Sicrhau bod gwaith cynnal a chadw a gwasanaethu peiriannau ac offer yn cael ei wneud yn rheolaidd a gwneud yn siwr bod offer yn foddhaol.
 • Cadw rhestr o ddefnyddiau traul a chyflenwadau deunyddiau.
 • Cynnal safon dda o ran arferion cadw ty yn y gweithdy.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 4 mewn disgyblaeth beirianneg berthnasol 
 • Cymhwyster gweinyddwr CNC.
 • Creu dyluniadau gan ddefnyddio CAD a rhaglenni peiriannau CNC.
 • Hanes o weithio mewn rôl berthnasol a phrofiad o hyfforddi neu addysgu.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.