Flooring Trainer

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Flooring trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.

 • Part time, 18.5 hours per week 
 • Permanent 
 • £15, 748 - £18,320 per annum (Full-time equivalent salary: £31,498 - £36,642 per annum)
 • Swansea, SA5 4HB

Key Responsibilities:

 • Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector.
 • The post involves training, assessing and coaching learners in all aspects of Flooring (carpet, wood/laminate and vinyl/linoleum), academic qualifications and essential skills up to level 3.

About you:

 • Level 3 qualification or equivalent in a relevant area.
 • Commercial knowledge and experience.
 • Proven track record of working within the flooring sector. 

Benefits for you:

 • 28 days annual leave (pro-rata), plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free annual subscription to the Headspace Mindfulness app
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Hybrid Working
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Lloriau

Cyfeirnod: MAY20235840

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwr Lloriau cymwysedig ymuno â’n tîm proffesiynol a llewyrchus. Bydd y swydd yn gofyn i’r ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus weithio yn gyda thîm Hyfforddiant CGA - cangen fasnachol y Coleg. 

 • Rhan amser, 18.5 awr yr wythos 
 • Parhaol
 • £15, 748 - £18,320 per annum (Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £31,498 - £36,642 per annum)
 • Abertawe, SA5 4HB

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Byddwch yn gweithio yn yr adran Fusnes, Sgiliau ac Arloesi, gan farchnata, recriwtio, addysgu, asesu a chefnogi dysgwyr o fewn y sector.
 • ydd gofyn i chi hyfforddi ac asesu dysgwyr ym mhob agwedd ar Loriau (carpedi pren, laminadu a finyl/linoliwm), gan gyflwyno cymwysterau academaidd a sgiliau hanfodol hyd at lefel 3. 

Amdanoch chi:

 • Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn maes perthnasol.
 • Profiad o weithio o fewn y sector lloriau.
 • Gwybodaeth a phrofiad masnachol.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd (pro-rata), a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Tanysgrifiad blynyddol am ddim i ap Headspace Mindfulness
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cynllun gweithio Hybrid
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, ynghyd â phythefnos ar gau dros y Nadolig ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.