Gower College Swansea

Commercial Coordinator

Expiring today

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£39,508 - £44,274 pa
Posted
26 May 2023
Closes
08 Jun 2023
Ref
APR20238725
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Provide leadership, direction and support to a team of staff in Advice & Guidance, Customer Service, Retail and Contact Centre, coordinating activity to ensure high quality provision for learners and employers.

 • Full time, 37 hours per week
 • Permanent 
 • Salary £39,508 - £44,274 per annum
 • Jubilee Court, Swansea (SA5 4HB)

Key Responsibilities:

 • Co-ordinating curriculum that is employer focused and in demand ensuring high levels of quality, excellent customer service and innovation to support growth within the sectors.
 • Lead, motivate and inspire a team of Trainers, Tutor Assessors and IV’s holding regular curriculum/subject area meetings.
 • Achieve Work Based Learning (Wales & England), Skills for Industry 2 and commercial targets as agreed with the Line manager.
 • Deliver on and hold a caseload of learners in line with curriculum clusters.
 • Assist in the recruitment, induction and supervision of new staff.

About you:

 • Teaching and learning qualification e.g. PGCE or willing to work towards
 • Commercial knowledge, experience and understanding of industry, including training needs
 • Knowledge of working with labour market intelligence to identify and drive new business opportunities

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cydlynydd Masnachol  

Cyfeirnod: MAY20236521

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu arweiniad, cyfarwyddyd a chefnogaeth i dîm o staff Cyngor ac Arweiniad, Gwasanaeth Cwsmer, Canolfan Manwerthu a Chyswllt gan gydlynu gweithgarwch i sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel i ddysgwyr a chyflogwyr.

 • Amser-Llawn, 37 awr yr wythos
 • Parhaol
 • Cyflog £39,508 - £44,274 per annum 
 • Llys Jiwbilî, Abertawe (SA5 4HB)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Arwain, ysgogi ac ysbrydoli tîm o Hyfforddwyr, Aseswyr Tiwtoriaid a IV(au), a chynnal cyfarfodydd rheolaidd sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm/pwnc
 • Cyflawni targedau Dysgu Seiliedig ar Waith (Cymru a Lloegr), Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 a thargedau masnachol a gytunir arnynt gyda’r Rheolwr Llinell
 • Darparu a chadw llwyth achosion dysgwyr yn unol â chlystyrau’r cwricwlwm
 • Cynorthwyo gyda’r gwaith o recriwtio, croesawi a goruchwylio staff newydd

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster dysgu ac addysgu e.e. TAR neu’n barod i weithio tuag at y cymhwyster
 • Gwybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddiant
 • Gwybodaeth am weithio gyda’r farchnad lafur i nodi a llywio cyfleoedd busnes newydd

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs