Assistant Learning Area Manager - Llwyn y Bryn Campus

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

An exciting opportunity has arisen for a talented and enthusiastic person to become part of the leadership team at our highly successful and award winning Llwyn y Bryn campus, located in the vibrant area of Uplands. A diverse campus, Llwyn y Bryn consists of four different learning areas, namely, English for Speakers of Other Languages (ESOL), Visual Arts, Adult Basic Education (ABE) and Music Performance. We are seeking applications from individuals with experience in a leadership or co-ordination role and who is passionate about teaching and learning, curriculum innovation and ensuring our learners reach their full potential.

The role:

Work with the Learning Area Manager (LAM) providing effective leadership to the Learning Areas by providing clear direction to staff, enabling, inspiring, motivating and supporting them to provide the highest quality of education.

 • Full-time, 37 hours per week
 • Permanent
 • Salary: £44,786 - £46,249 per annum
 • Llwyn Y Bryn Campus 

Key Responsibilities:

 • Assist with the management of the Learning Areas including curriculum, quality, budgeting, staff deployment, performance management, and learner management.
 • Support the Learning Area Manager in ensuring high quality teaching, learning and outcomes within the Learning Area.
 • Support the Learning Area manager to embed a consistent approach to learner management.

About you:

 • Recognised Teaching Qualification (PGCE or equivalent)
 • Degree  or equivalent relevant qualification
 • Knowledge of current issues facing FE Colleges including curriculum developments with a strong appreciation of Work Based Learning
 • Knowledge of FE funding methodologies including HE, WBL, ACL, 14-16.
 • Knowledge of developing curriculum to enhance progression and employability prospects e.g.  essential skills

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas Period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • Access to holistic and complementary therapy treatments
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+ and time for talking
 • Cycle to work scheme
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more  benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Rheolwr Cynorthwyol y Maes Dysgu - Campws Llwyn y Bryn

Cyfeirnod: MAY20236714

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn talentog a brwdfrydig i fod yn rhan o’n campws arobryn a hynod lwyddiannus, Llwyn y Bryn, a leolir yn ardal fywiog Uplands. Mae Llwyn y Bryn yn gampws amrywiol sy’n cynnwys pedwar maes dysgu gwahanol, sef Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL), Y Celfyddydau Gweledol, Addysg Sylfaenol i Oedolion (ASO) a Pherfformio Cerdd. Hoffem gael ceisiadau gan unigolion â phrofiad mewn rôl arweinyddiaeth neu gydlynu ac sy’n angerddol am ddysgu ac addysgu, arloesedd cwricwlwm a sicrhau bod ein dysgwyr yn cyrraedd eu potensial llawn.

Y rôl:

Gweithio gyda Rheolwr y Maes Dysgu gan ddarparu arweinyddiaeth effeithiol i’r Maes Dysgu a chyfarwyddyd clir i staff gan eu galluogi, eu hysbrydoli, eu cymell a’u cefnogi i ddarparu addysg o’r safon uchaf.

 • Llawn Amser, 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • Cyflog: £44,786 - £46,249 
 • Llwyn Y Bryn Campws  

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynorthwyo i reoli’r Maes Dysgu gan gynnwys cwricwlwm, ansawdd, cyllidebu, lleoli staff, rheoli perfformiad a rheoli dysgwyr.
 • Cefnogi Rheolwr y Maes Dysgu i sicrhau addysgu, dysgu a chanlyniadau o’r safon uchaf o fewn y Maes Dysgu.
 • Cefnogi Rheolwr y Maes Dysgu i arddel ymagwedd gyson at reoli dysgwyr.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Addysgu Cydnabyddedig (TAR neu’r cyfwerth)
 • Gradd neu gymhwyster perthnasol cyfwerth
 • Gwybodaeth o faterion cyfredol sy’n wynebu Colegau AB gan gynnwys datblygiadau cwricwlwm gyda gwerthfawrogiad cadarn o Ddysgu Seiliedig ar Waith
 • Gwybodaeth o fethodolegau cyllid AB gan gynnwys AU, DSW, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, 14-16.
 • Gwybodaeth o ddatblygu’r cwricwlwm i wella dilyniant a chyfleoedd cyflogadwyedd e.e. sgiliau hanfodol

Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23.68% ar gyfartaledd (2023)
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad
 • Cynllun beicio i’r gwaith
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.