Lecturer in A-Level English

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to lead our excellent English A level team at Gower college Swansea. The role is for a two year fixed term due to the secondment of our current Curriculum Leader for English.

 • 0.7 Fractional (26 hours per week)
 • Temporary for 2 years
 • £15,806.70 - £31,109 per annum (depending on qualifications and/or experience)
 • Gorseinon Campus

The successful applicant will have the opportunity to apply for a Curriculum Leader role on appointment.

Key Responsibilities:

 • To work with the team to deliver A level English Language, English Language and Literature and English Literature, ensuring excellence in teaching and learning across all three full time courses. To deliver the Advanced Skills Challenge Certificate to A Level learners. 
 • Effectively monitor and track learner progress, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development.
 • Applicants will have a commitment to continuous improvement, will contribute effectively to curriculum development, extracurricular activity and assist with the planning and marketing of courses.
 • To keep up to date with examination board developments within the subject area

About you:

 • Possess a suitable English degree and a recognised teaching qualification (or be willing to work towards one).
 • The ability to effectively deliver and assess on all curriculum identified.
 • A very confident communicator and committed individual who can engage and inspire the A level learners.
 • Excellent organisational and problem solving skills

Benefits for you:

 • 46 days annual leave (pro rata), plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • View  benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing 

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £22,581 - £44,442 per annum dependent on qualifications and experience.

Buddion:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho ALevelEnglishLecturer-JDPS...

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Saesneg Safon Uwch

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am gynnig addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled Abertawe, dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser.  Ar hyn o bryd mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr mawr yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff ac rydym yn gofalu am eu lles er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a hefyd gartref

Y Rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig ymuno â thîm Saesneg Safon Uwch gwych Coleg Gwyr Abertawe  Mae’r rôl am gyfnod penodol o ddwy flynedd, yn dilyn secondiad ein Harweinydd Cwricwlwm Saesneg presennol.

 • 0.7 (Ffracsiynol) - 26 awr yr wythnos
 • Temporary for two years
 • £15,806 - £31,109 y flwyddyn (yn dibynnu ar gymwysterau a/neu brofiad)
 • Campws Gorseinon

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i ymgeisio am rôl yr Arweinydd Cwricwlwm ar ôl cael ei benodi.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Gweithio gyda’r tîm i gyflwyno Saesneg Iaith, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth a Llenyddiaeth Saesneg ar lefel Safon Uwch, gan sicrhau ardderchowgrwydd mewn addysgu a dysgu ar gyfer y tri chwrs amser llawn. Cyflwyno’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch i ddysgwyr Safon Uwch. 
 • Monitro ac olrhain cynnydd dysgwyr, creu amgylchedd positif sy’n annog dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol.
 • Bydd ymgeiswyr yn ymrwymedig i welliant parhaus a byddant yn cyfrannu’n effeithiol at ddatblygiad cwricwlwm a gweithgarwch allgyrsiol, gan gynorthwyo i gynllunio a marchnata cyrsiau.
 • Cadw i fyny â datblygiadau’r bwrdd arholi mewn perthynas â’ch maes pwnc.

Amdanoch chi:

 • Bydd gennych radd addas mewn Saesneg a chymhwyster addysgu cydnabyddedig (neu barodrwydd i ennill un).
 • Byddwch yn medru darparu ac asesu pob cwricwlwm a nodir. 
 • Cyfathrebwr hyderus iawn ac ymrwymiad i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr Safon Uwch.
 • Sgiliau trefnu a datrys problemau gwych.
 • Y gallu i weithio’n hyblyg i ddiwallu anghenion staff addysgu a dysgwyr.

 Buddion:

 • 46 diwrnod (pro-rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Lawrlwytho GCSLecturer-JDPS(CYM).doc