Gower College Swansea

ESOL Lecturer (x2)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,581 - £44,442
Posted
12 May 2023
Closes
29 May 2023
Ref
MAY20232665
Subject Area
ESOL / EAL
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen to join our well-established and highly successful ESOL team, delivering on a range of ESOL courses.

The ESOL team is based in our historic Llwyn Y Bryn campus, located in the Uplands area of Swansea. Gower College Swansea currently has just over 700 ESOL learners, who are looking to develop their English Language skills with a view to progressing onto higher levels of learning or into employment.

To cater for increasing demand, we are seeking applications from outstanding individuals to deliver exceptional teaching and learning experiences for our ESOL learners. If you are passionate about teaching people from a wide variety of backgrounds, including asylum seekers and refugees, this could be a hugely rewarding career.

 • Full-time and Permanent (x 2)
 • Llwyn-Y-Bryn Campus, Swansea

Key Responsibilities:

 • Deliver exceptional teaching and learning experiences for our ESOL learners
 • Develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the use of ILT
 • Deliver successful outcomes for our students and assist the team in achieving targets for retention and attainment

About you:

 • Possess a relevant degree and ideally a CELTA Certificate (or level 5 equivalent)
 • Knowledge and experience of teaching non-native speaker of English
 • Previous and recent experience of teaching ESOL would be advantageous

Successful applicants must be committed to continuous improvement and quality and have a sincere desire to help our students achieve. A clear and confident communicator, you will have excellent organisational and problem solving skills. You will also be expected to work flexibly, both on your own initiative and as part of a team.

Applicants should ideally possess a recognized teaching qualification, such as a PGCE, or be prepared to work towards one (Gower College Swansea offers an internal PGCE programme).

Benefits for you:

 • 46 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Buddion:
National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

AttachmentsLawrlwytho ESOLLecturer-JDPS-May-2023...

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

ESOL Darlithydd (x2)

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae nifer o gyfleoedd cyffrous wedi codi i ymuno â’n tîm ESOL llwyddiannus a phrofedig, sy’n darparu amrywiaeth eang o gyrsiau ESOL. Mae’r tîm ESOL wedi’i leoli yn bennaf ar gampws hanesyddol Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands. Mae gwasanaethau ESOL pellach hefyd yn cael eu darparu gennym yng nghanol y ddinas ac mewn canolfanau cymunedol.

Mae gan Goleg Gwyr Abertawe oddeutu 700 o ddysgwyr ESOL sy’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd gwahanol. Maent oll yn dymuno datblygu eu sgiliau Saesneg er mwyn symud ymlaen i gyrsiau lefelau uwch neu gyflogaeth.

 • Amser-Llawn a Parhaol
 • Llwyn-Y-Bryn Campws 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu profiadau addysgu a dysgu eithriadol i’n dysgwyr ESOL
 • Datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD
 • Sicrhau canlyniadau llwyddiannus i'n myfyrwyr a chynorthwyo'r tîm i gyrraedd targedau ar gyfer cadw a chyrhaeddiad

Amdanoch chi:

 • Meddu ar radd berthnasol ac yn ddelfrydol Tystysgrif CELTA (neu gymhwyster cyfwerth â lefel 5)
 • Gwybodaeth a phrofiad o addysgu siaradwr Saesneg anfrodorol
 • Byddai profiad blaenorol a diweddar o addysgu SSIE yn fanteisiol

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn ymrwymedig i welliant parhaus ac ansawdd a rhaid iddynt fod yn angerddol dros helpu ein dysgwyr i lwyddo. Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych sgiliau trefnu, arwain a datrys problemau ardderchog a byddwch yn gallu gweithio’n hyblyg, ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig megis TAR, neu bod yn barod i weithio tuag ato (mae Coleg Gwyr Abertawe yn cynnig rhaglen TAR mewnol).

 Buddion:

 • 46 diwrnod o wyliau blynyddol / Cytundeb Cenedlaethol Hawl Gyliau Blynyddol, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

AttachmentsLawrlwytho ESOLLecturer-JDPS-May-2023...