Gower College Swansea

ACCA Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£15.61 - £30.71 per hour
Posted
24 Mar 2023
Closes
31 Mar 2023
Ref
FEB20239138
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen to appoint an experienced, talented and highly motivated ACCA Lecturer to join our Business & Technology Learning Area.

 • Variable hours (ad-hoc)
 • Permanent
 • £15.61 - £30.71 per hour 
 • Sketty Hall campus

Key Responsibilities:

 • Applicants will have a commitment to continuous improvement, will contribute to curriculum development and assist with the planning and marketing of courses
 • Teach on the ACCA qualification and have a willingness to work flexibly
 • Deliver high quality teaching and learning, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development

About you:

 • Recent successful experience of teaching Accounting in a post-16 setting
 • Possess relevant ACCA/Degree qualifications
 • Hold/have a willingness to work towards a recognised teaching qualification
 • The ability to deliver on AAT or Business pathways is desirable

Benefits for you:

 • 46 days annual leave plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period 
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Full-Time Equivalent Salary: £22,581 - £42,442 per annum dependent on qualifications and experience. 

Benefits:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd ACCA

Cyfeirnod: FEB20235016

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Ddarlithydd ACCA profiadol, dawnus a brwdfrydig i ymuno â’n Maes Dysgu Busnes a Thechnoleg.

 • Oriau amrywiol (ad-hoc)
 • Parhaol
 • £15.61 - £30.71 yr awr
 • Campws Neuadd Sgeti

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Bydd gan ymgeiswyr ymrwymiad i welliant parhaus, byddant yn cyfrannu at ddatblygiad y cwricwlwm ac yn cynorthwyo gyda chynllunio a marchnata cyrsiau
 • Dysgwch ar y cymhwyster ACCA a byddwch yn barod i weithio'n hyblyg
 • Darparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel, gan greu amgylchedd cadarnhaol i alluogi pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol

Amdanoch chi:

 • Profiad llwyddiannus diweddar o addysgu Cyfrifeg mewn lleoliad ôl-16
 • Meddu ar gymwysterau ACCA/Gradd perthnasol
 • Meddu ar/bod yn barod i weithio tuag at gymhwyster addysgu cydnabyddedig
 • Mae'r gallu i gyflawni ar AAT neu lwybrau Busnes yn ddymunol

 Buddion:

 • 46 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.