Gower College Swansea

Invigilators (Casual)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.90 per hour
Posted
23 Mar 2023
Closes
04 Apr 2023
Ref
FEB20233728
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Responsible for conducting examinations in the presence of the candidates, to Awarding Body regulations.

Invigilators have a key role in upholding the integrity of the external examination and assessment process. Examinations can come in the form of a written paper, online, or controlled assessment

 • Casual contract of employment - Variable hours
 • £10.90 per hour
 • Location: across college sites (Tycoch, Gorseinon, Sketty Hall, Jubilee Court and Llwyn y Bryn)

Key Responsibilities:

 • Setting up the examination venues by placing candidate numbers, identification labels, booklets, examination papers, stationery and equipment at desks in accordance with strict procedures. For online exams, you will also need to log on each computer, ensuring the correct exam board software is displayed.
 • Implementing the exam rules and regulations and remaining vigilant throughout the examination duration.
 • Assisting the candidates before, during and after the examination by directing them to their seats, advising them about possessions permitted at examination venues and dealing with queries raised by candidates.
 • Invigilating carefully, making sure that candidates do not talk inside examination venues and also responding to any examination irregularities immediately.

About you:

 • A minimum of 5 GCSE passes (grades A-C) including Maths and English or equivalent.
 • Good accuracy and attention to detail
 • Ability to problem solve
 • Ability to follow prescribed regulations / processes
 • Strong team player

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Goruchwylwyr (Achlysurol)

Cyfeirnod: MAR20230611

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cynnal arholiadau ar gyfer ymgeiswyr yn unol â rheoliadau’r Corff Dyfarnu.

Mae goruchwylwyr yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal cywirdeb arholiadau allanol a phrosesau asesu. Gall arholiadau gael eu cyflwyno ar bapur ysgrifenedig, ar-lein neu fesul asesiadau dan reolaeth.

 • Oriau cyflogaeth dros dro - Oriau Amrywiol
 • £10.90 yr awr
 • Ar draws amrywiol safleoed - Tycoch, Gorseinon, Llys Jiwbili, Plas Sgeti a Llwyn y Bryn.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Paratoi lleoliadau ar gyfer arholiadau trwy osod rhifau ymgeiswyr, labeli adnabod, llyfrynnau, papurau arholiad, beiros a phensiliau ac unrhyw offer arall, yn unol â gweithdrefnau llym. Ar gyfer arholiadau ar-lein, bydd gofyn i chi fewngofnodi i bob cyfrifiadur, gan sicrhau bod y feddalwedd gywir ar bob sgrin.
 • Gweithredu rheolau a gweithdrefnau arholiadau a bod yn wyliadwrus trwy gydol yr arholiad.
 • Cynorthwyo ymgeiswyr cyn, yn ystod ac ar ôl yr arholiad trwy eu cyfeirio at eu seddi, eu cynghori ar offer a ganiateir mewn lleoliadau arholiadau a delio a’u hymholiadau.
 • Goruchwylio yn ofalus, gan wneud yn siwr nad yw ymgeiswyr yn siarad yn ystod arholiadau, gan fynd i’r afael ag unrhyw anghysondebau yn syth

Amdanoch chi:

 • Leiaf 5 pas TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys mathemateg a Saesneg.
 • Craffter a llygad am fanylder
 • Gallu datrys problemau
 • Gallu dilyn rheoliadau/prosesau dynodedig
 • Gweithio mewn tîm

 Buddion:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs