Gower College Swansea

Flooring Trainer (North Wales)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£15,748 - £18,320 pa (18.5 hours per week)
Posted
23 Mar 2023
Closes
16 Apr 2023
Ref
MAR20231226
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Delivery will be to learners in North Wales, but may involve work in other areas across Wales (face to face and online).

Pro-Rata Salary: £15,748 - £18,320 per annum (18.5 hours per week).

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Flooring trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. The post involves training, assessing and coaching learners in all aspects of Flooring (carpet, wood/laminate and vinyl/linoleum), academic qualifications and essential skills up to level 3.

Delivery programs include cost recovery, QCF NVQs, academic courses, bespoke and Work Based Learning frameworks. High standards, professionalism and current industry knowledge is essential for this post.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers within the College to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will possess a minimum Level 3 qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers (TAQA) award.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post, together with a commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS). In addition to this you will have relevant industry experience.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess up to level 3. With the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Full-time equivalent salary: £31,498 - £36,642 per annum. 

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Lloriau (Gogledd Cymru)

Cyfeirnod: MAR20231227

Byddwch yn cyflwyno darpariaeth i ddysgwyr yng Ngogledd Cymru, ond efallai bydd gofyn i chi weithio mewn ardaloedd eraill ledled Cymru (wyneb yn wyneb ac ar-lein).

Cyflog: £15,748 - £18,320 y flwyddyn (18.5 awr yr wythnos)

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwr Lloriau cymwysedig ymuno â’n tîm proffesiynol a llewyrchus. Bydd y swydd yn gofyn i’r ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus weithio yn gyda thîm Hyfforddiant CGA - cangen fasnachol y Coleg. 

Byddwch yn gweithio yn yr adran Fusnes, Sgiliau ac Arloesi, gan farchnata, recriwtio, addysgu, asesu a chefnogi dysgwyr o fewn y sector. Bydd gofyn i chi hyfforddi ac asesu dysgwyr ym mhob agwedd ar Loriau (carpedi pren, laminadu a finyl/linoliwm), gan gyflwyno cymwysterau academaidd a sgiliau hanfodol hyd at lefel 3.

Bydd rhaglenni’r ddarpariaeth yn cynnwys QCF, NVQ, cyrsiau academaidd a dysgu seiliedig ar waith. Mae safonau uchel, proffesiynoldeb a gwybodaeth gyfredol am y diwydiant yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am fframweithiau perthnasol a byddwch yn cyflwyno pob cymhwyster sy’n berthnasol i’r fframwaith prentisiaethau. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol rhaglenni prentisiaeth.

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr allanol a rheolwyr o fewn y Coleg i nodi a gweithredu datrysiadau sy’n ymwneud â hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion sefydliadau. Hefyd, bydd gofyn i chi gynorthwyo Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl anghenion y Dilysydd Allanol a chyrff cyhoeddus yn cael eu diwallu.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 (o leiaf) neu gywerth mewn maes perthnasol ac yn meddu ar Ddyfarniad Asesydd A1/Tystysgrif Dilyswyr Mewnol TAQA (neu barodrwydd i ennill un o’r cymwysterau hyn). Mae Lefel 2 (Gradd A-C) neu gymhwyster cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag ymrwymiad i ymgymryd â chymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS). Bydd gennych hefyd brofiad perthnasol o weithio yn y diwydiant.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau TGCh cadarn a chymhwysedd galwedigaethol i asesu hyd at Lefel 3. Byddwch yn medru ysgogi ac ysbrydoli eraill, gan drosglwyddo gwybodaeth i’r dysgwyr. Byddwch yn meddu ar lygad wych am fanylder, ysfa i gwblhau targedau a ffocws ar ansawdd.  

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £31,498 - £36,642. 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, ynghyd â phythefnos ar gau dros y Nadolig ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.