Gower College Swansea

Administration Assistant

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,408 - £22,232 pa
Posted
16 Mar 2023
Closes
30 Mar 2023
Ref
MAR20236073
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The role will be dedicated to supporting the Essential Skills delivery team and assessors, enabling smooth organisation of ESW delivery and examinations for apprentices.

 • Full-time, 37 hours 
 • Permanent 
 • £21,408 - £22,232 Per Annum
 • Jubilee Court, Fforestfach 

Key Responsibilities:

 • Logging and following up all enquiries using the appropriate system
 • Checking learners are registered, enrolled and have completed the mandatory WEST Initial Assessments within 8 weeks
 • Organise staff resources and learner bookings for off-site delivery 

About you:

 • Level 3 in Business Administration
 • OR equivalent
 • Experience of working in a busy administrative office

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+, time for talking
 • View more benefits here:
   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
28 days holiday, two weeks closure over Christmas Period and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyfeirnod: MAR20239581

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Bydd y rôl yn cynnwys cefnogi tîm darparu ac aseswyr Sgiliau Hanfodol, gan gyflwyno SHC ac arholiadau mewn modd didrafferth i brentisiaid.

 • Amser-Llawn, 37 awr yr wythos
 • Parhaol
 • £21,408 - £22,232
 • Llys Jiwbilî, Fforestfach

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cofnodi a mynd i'r afael â phob ymholiad gan ddefnyddio’r system briodol.
 • Gwirio bod dysgwyr wedi eu cofrestru a’u bod wedi cwblhau asesiadau gorfodol Cychwynnol WEST o fewn 8 wythnos.
 • Trefnu adnoddau staff a bwcio dysgwyr i ymgymryd â gweithgareddau oddi ar safle’r coleg (ledled Cymru), gan ystyried costau.

Amdanoch chi:

 • Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes
 • NEU gymhwyster cyfwerth
 • Profiad o weithio mewn swyddfa weinyddu brysur

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, ynghyd â phythefnos ar gau dros y Nadolig ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

 

Similar jobs

Similar jobs